Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Realizacja i kontrola umowy z NFZ w 2022r.

Należyta realizacja umowy wiąże się z przestrzeganiem skomplikowanych zasad dotyczących nie tylko samego udzielania świadczeń, ale i licznych obowiązków, które często nie mają ze świadczeniami bezpośredniego związku. Za najmniejsze uchybienia Fundusz stosuje sankcje, często niewspółmierne do stwierdzonych naruszeń. Świadczeniodawcy często mają problem jak się zachować podczas kontroli i jak realizować umowę, żeby nie popełniać błędów, dlaczego NFZ stawia im określone wymogi.

Tematyka szkolenia nie ogranicza się wyłącznie do przytaczania przepisów obowiązującego prawa, ale wyjaśni wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ, omawiane będą konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

 

 Program

 Specyfika umów NFZ:

  1. dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób;
  2. czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ;
  3. co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ;
  4. moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek się do nich stosować, kiedy i z czego to wynika;
  5. forma składania oświadczeń przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność;
  6. tryb zawarcia umowy – konkurs, rokowania, tryb wnioskowy, sieć szpitali.
 1. Ogólne warunki umów. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę:
  1. co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ;
  2. ogólne warunki umów – omówienie ostatnich i planowanych zmian,
  3. harmonogramy realizacji świadczeń, miejsce udzielania świadczeń i zmiany umowy w tej części
  4. obowiązki informacyjne dla pacjentów;
  5. jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ;
  6. kiedy i w jakim trybie zgłaszać NFZ zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy;
  7. skargi pacjentów do NFZ na działalność świadczeniodawcy – jak się zachować;
  8. świadczenia nielimitowane;
  9. zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć;
 1. Podwykonawstwo świadczeń:
  1. podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego oraz zmiany przepisów OWU w tym zakresie oraz ich skutki;
  2. czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ;
  3. wprowadzenie podwykonawcy w trakcie obowiązywania umowy;
  4. na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.
 1. Cesja umowy:
  1. omówienie wymogów NFZ;
  2. w jakich przypadkach NFZ nie wyraża zgody na cesję;
  3. co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.
 1. Zmiany w umowach z NFZ:
  1. jak i kiedy wnioskować o dokonanie zmian w umowie;
  2. tryb dokonywania zmian w umowach i wpływ kryteriów wyboru ofert na zmiany umowy;
  3. aneks do umowy, czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę;
  4. co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy;
  5. projekt zmian w OWU dot. prawa NFZ do jednostronnej zmiany umów bez zgody świadczeniodawcy.
 1. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ:
  1. kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki;
  2. projekt zmian w OWU dot. kolejnych możliwości rozwiązania umowy;
  3. co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy;
  4. kiedy umowa z NFZ wygasa.
 1. Kontrola realizacji umowy z NFZ:
  1. kontrola – zakres i zasady prowadzenia;
  2. rodzaje sankcji stosowanych przez NFZ;
  3. podstawa prawna stosowania sankcji przez NFZ;
  4. kontrola po rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy z NFZ;
  5. udaremnianie, utrudnianie kontroli;
  6. środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.
 1. Roszczenia świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy:
  1. rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy;
  2. terminy przedawnienia roszczeń;
  3. właściwość sądu;
  4. orzecznictwo sądów powszechnych.

Prelegent

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Wybierz termin szkolenia – kliknij i wypełnij formularz online:

 28 września 2022r.

 lub pobierz:

Karta zgłoszeniowa na szkolenie
Oświadczenie zwolnienia z podatku VAT

Skip to content