Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Wykaz obowiązujących, podstawowych aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej
stan prawny na dzień 20 lipca  2017r.

 USTAWA  z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach  pielęgniarki  i  położnej
(j.t. Dz.U.2016.1251 z  późn.zm. ),

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.  sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017.497),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U.2015.1971 z późn. zm,),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ( Dz.U.2016.1761 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U.2015.1739  z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne ( Dz.U.2013.1562 ),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz.U.2012.1106),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012.970 ),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej ( Dz.U.2012.770 ),

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o  samorządzie  pielęgniarek  i  położnych
( Dz.U.2011.174.1038 z późn. zm.)

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
(Dz.U.2012.545 )

USTAWA  z dnia 15 kwietnia  2011 r.  o działalności  leczniczej (j.t.Dz.U.2016.1638 z późn. zm.)

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U.2012.1545).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (j.t.Dz.U.2014.325),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( Dz.U.2012.182 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych  ze  środków  publicznych  (j.t. Dz.U.2016.1793 z póź.zm),

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz.U.2016.1567),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz.U.2014.779 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  (j.t. Dz.U.2016.1743 z późn, zm.),

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta   (j.t. Dz.U.2017.1318 z późn. zm.)

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz.U.2013.750),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U.2015.2069 ),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U.2009.129.1068 )

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (j.t.Dz.U. 2014.332 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2017.1026)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (j.t. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.)

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.2013.696 )

Skip to content