Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8a ustawy z dnia 19.04.1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 62 z 2002r. poz. 559 ze zmianami) w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie został utworzony Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny.

Celem działania ośrodka jest udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE i zamierzają wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat:

  • uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
  • uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia,
  • ubezpieczeń społecznych.

Informacje w wymienionym zakresie są udzielane przez ośrodek również pielęgniarkom i położnym spoza krajów Unii Europejskiej. Informacje udzielane są zainteresowanym pielęgniarkom i położnym:

  • w siedzibie Izby,
  • podczas rozmowy telefonicznej,
  • za pośrednictwem strony internetowej,
  • w formie pisemnej droga pocztową (tradycyjną i elektroniczną)

Prowadzenie ośrodka jest realizacją uchwały nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Uchwała Nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28.03.2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych

Uchwała Nr 120/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NRPiP Nr 53/VI/2012

Baza aktów prawnych 

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2005 R. W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE Z DNIA 20 LISTOPADA 2013 R. ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2005/36/WE W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1024/2012 W SPRAWIE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM (“ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE IMI”)

Skip to content