Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

LINK do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL):

https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2013.217) rejestry podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzi się w systemie teleinformatycznym: wnioski o wpis, zmianę danych objętych wpisem oraz wykreślenia z rejestru powinny być składane w postaci elektronicznej.

Przepis § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) przewidywał okres przejściowy, w którym wnioski mogły być składane także w formie papierowej. Okres ten upłynął z dniem   31 marca 2013r.

Począwszy od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru praktyk zawodowych, zmianę wpisu do rejestru oraz wykreślenia z rejestru składa się wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. 2013.235.) – §14 ww.  rozporządzenia.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl  i podpisać go stosownym narzędziem autoryzacyjnym. Bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

ZAKŁADANIE KONTA W APLIKACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępną pod adresem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. W sekcji „Praktyki pielęgniarek i położnych” należy kliknąć w link „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych”
 3. Na stronie logowania po kliknięciu w link „Jeżeli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj” zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Należy go poprawnie wypełnić (login i hasło wymyślamy samodzielnie).
 4. W następnym kroku dokonujemy aktywacji konta. Zatem logujemy się do swojej poczty i otwieramy e-maila, a następnie klikamy w link aktywacyjny. Jeśli nie dokonano aktywacji konta (nie otrzymaliśmy stosownego komunikatu) należy skopiować cały link i wkleić go do przeglądarki.
 5. Logujemy się do aplikacji przy użyciu login i hasła.

Jeżeli posiadasz księgę rejestrową i chciałabyś uzyskać do niej uprawnienia, zaloguj się do aplikacji i zajrzyj na zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych”. Znajdujący się na tej stronie wniosek należy wydrukować i poprawnie wypełnić. Jeśli nie znasz numeru swojej księgi rejestrowej, skorzystaj z ogólnodostępnej wyszukiwarki w sekcji „Praktyki Pielęgniarek i położnych”. Możesz ją wyszukać, wprowadzając pojedyncze dane np.: numer prawa wykonywania zawodu czy nazwisko. Wypełniony wniosek odeślij do Izby na pocztę izba@oipip-koszalin.org lub dostarcz osobiście. 

Średni czas rozpatrywania takiego wniosku to dwa dni. Po tym okresie prosimy ponownie zalogować się do Aplikacji dla Praktyk Zawodowych i sprawdzić czy na zakładce z zaświadczeniami znajduje się aktualne zaświadczenie. Jeśli tak jest, to oznacza, iż użytkownik posiada uprawnienia do swojej księgi rejestrowej i od tej pory może wstawiać dla niej wnioski o zmianę i o wykreślenie z rejestru. 

Uwaga, jeśli wniosek o wpis został wstawiony w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych, to po dokonaniu wpisu do księgi przez pracownika Izby takiemu użytkownikowi automatycznie są nadawane uprawnienia do jego księgi rejestrowej. Informujemy jednocześnie, iż każdy wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym. Dlatego już teraz prosimy zaopatrzyć się w kartę z certyfikatem kwalifikowanym jednego z centrum certyfikacji: Certum, KIR, Sigillum, MobiCert lub CenCert bądź w profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. , Nr 112, poz. 654) (pobierz)

Ustawa z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (pobierz).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r., Nr 221, poz. 1319) (pobierz)

Rozporządzenie MZ z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012 poz. 1373) (pobierz )

Ustawa   z  dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2016r. , poz. 960 ) (pobierz )

Ustawa o działalności leczniczej przewiduje następujące formy prowadzenia przez pielęgniarkę, położną działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej:

 • Indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej;
 • Indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej;
 • Indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 • Indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 • Indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem;
 • Indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem;
 • Grupową praktykę pielęgniarki/położnej (w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu;
 • nie może być:
  • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
  • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 • nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
 • dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;
 • uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym.

Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako indywidualna /indywidualna specjalistyczna praktykę jest obowiązana:

 • spełniać warunki, o których mowa w pkt a-c, e, f.
 • posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

 • spełniać warunki, o których mowa w pkt a-c, e, f
 • posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
 • wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji.

Pielęgniarka/położna wykonująca indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki:

 • o których mowa w pkt a-c, e, f.
 • W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami spółki cywilnej lub jawnej albo partnerami spółki partnerskiej spełniające warunki, o którym mowa wyżej w odniesieniu do indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej pkt 1 lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki/położnej pkt 2 m. Grupowa praktyka, zatem musi dysponować pomieszczeniem, o którym mowa w pkt 1.d.

Organem prowadzącym rejestr praktyk zawodowych jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis (art. 104 ustawy o działalności ( t.j.Dz.U.2018.2190).

OPŁATY

Opłaty za wpis i zmianę wpisu w rejestrze praktyk zawodowych

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

W 2024 roku opłaty:

 • za wpis do rejestru praktyk zawodowych – 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych),
 • za zmianę wpisu – 74,50 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 50 groszy).

Wpłaty należy dokonywać w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie lub na konto:

Bank PEKAO SA II O/Koszalin
NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50
tytułem: „opłata za wpis do rejestru RPWDL” „opłata za zmianę wpisu w rejestrze RPWDL)”

Pielęgniarka/położna prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru jest obowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.

ODMOWA WPISU, WYKREŚLENIE

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku, gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
 • podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19 ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

 • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, niezgodnego ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
 • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej;
 • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
 • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
 • skreślenia pielęgniarki/położnej z listy członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z przyczyn określonych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j.Dz.U.2018.916).

W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.3

Do pobrania:

Instrukcja (.doc)

Instrukcja składania wniosku do RPWDL

Wniosek (.pdf)

Wniosek indywidualnej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.doc) brak !!!

Wniosek indywidualnej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.pdf)

Wniosek grupowej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.doc) brak!!!

Wniosek grupowej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.pdf)

Część III do wniosku praktyki o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczący: rozszerzenie praktyki o kolejne adresy, zmiany miejsca wykonywania praktyki

Wniosek (.doc) brak !!!

Część III do wniosku praktyki o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczący: rozszerzenie praktyki o kolejne adresy, zmiany miejsca wykonywania praktyki

Wniosek (.pdf)

Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.doc)

Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.pdf)

Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.doc)

Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek (.pdf) brak !!!

Wniosek o nadanie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej

Oświadczenie (.pdf)

Oświadczenie RPWDL

Oświadczenie (.doc) brak !!!

Oświadczenie RPWDL

Skip to content