Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991
o samorządzie pielęgniarek i położnych. Podstawowym zadaniem działań samorządu, między innymi, jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki
i położnej.Dz.U.2021.628 t.j.

Odpowiedzialność zawodowa

Art.  36.  [Odpowiedzialność za przewinienia zawodowe]

 1. Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej “przewinieniem zawodowym”.
 2. Odpowiedzialności zawodowej, o której mowa w ust. 1, podlegają także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujący czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  37.  [Odpowiedzialność zawodowa a postępowanie karne, w sprawie o wykroczenie lub inne postępowanie dyscyplinarne]

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie.

Art.  38.  [Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej]

 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje:
  1. czynności sprawdzające;
  2. postępowanie wyjaśniające;
  3. postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych;
  4. postępowanie wykonawcze.

Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa jest to odpowiedzialność za przewinienie, które miało związek z wykonywaniem zawodu. Może do niego dojść np. przez naruszanie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej zawiera zasady, zgodnie z którymi powinna ona postępować, a za naruszenie których ponosi konsekwencje.

Pielęgniarka lub położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej, jeśli na przykład naruszy obowiązek:

 • udzielenia pomocy medycznej,
 • respektowania praw pacjenta,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej.

O odpowiedzialności zawodowej orzekają autonomiczne sądy pielęgniarek i położnych

Skip to content