Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarki i położnych   oraz osoba, o której mowa w art 24 i art 25 (art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.  (art.  37 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przysługuje osobie:

 1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;
 2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
 4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art. 28 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

W celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, należy w biurze OIPiP w Koszalinie złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu – pobierz wniosek poniżej.

Wniosek (.pdf)

O stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpisu do rejestru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wniosek (.doc)

O stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpisu do rejestru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 1. odpis dyplomu oraz suplementu (jeśli dotyczy) – oryginał do wglądu
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód pielęgniarki/położnej, wydane przez lekarza medycyny pracy
 3. dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm
 4. dokument tożsamości do wglądu
 5. Arkusz zgłoszeniowy- wypełnić i do dokumentacji wniosku należy przedłożyć strony A, B i H

Arkusz (.pdf)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez ORPiP

Arkusz (.doc)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez ORPiP

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej przysługuje również obywatelowi państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art 29 powyższej ustawy.

Osoby, które odbywają staże podyplomowe na podstawie art 9 ustawy, o której mowa w art. 103, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i osoby, które są obowiązane do odbycia takiego stażu, a nie rozpoczęły go przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pod warunkiem ukończenia stażu do dnia 1 stycznia 2015r.

Po upływie tego terminu, prawo wykonywania zawodu wygasa!!! (art.  96 ustawy o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania określone w art. 28 pkt 2-4 albo art. 31 pkt 2-4, uzyskują, na swój wniosek, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.   (według art.  36a ustawy    o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r.    Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Wniosek (.pdf) BRAK!!!!!!!!

Wniosek dla osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednich przepisów przez Urząd Wojewódzki lub Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, którzy powinni złożyć stosowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położonego i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych przez ORPiP

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego, polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
 5. cofnięcie statusu rezydenta długoterminowego UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 6. utraty pełniej zdolności do czynności prawnych;
 7. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

(art.  42 ustawy o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Wydanie duplikatu utraconego dokumentu

W przypadku utraty dokumentu prawa wykonywania zawodu, właściwa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat utraconego dokumentu.

(art.  41.1a ustawy o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Wniosek (.pdf)

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia

Wniosek (.doc)

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia

Wydanie nowego zaświadczenia

Osoby które, posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów przez urząd wojewódzki lub okręgową radę, powinny złożyć stosowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu – zgodnie z §1 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej   i wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę, w której znajduje się jej dokumentacja.

(§ 10 uchwały 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015r.)

Zaprzestanie wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłaszają to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu niewykonywania zawodu

(art. 26a ustawy o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu powinny zgłosić niezwłocznie okręgowej radzie w formie oświadczenia, które jest do pobrania na stronie, podając przewidywany okres niewykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie prawa wykonywania zawodu w aktach osobowych w izbie.

Oświadczenie (.pdf)

Oświadczenie w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położonego

Oświadczenie (.doc)

Oświadczenie w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położonego

W przypadku zamiaru podjęcia zaprzestanego zawodu, pielęgniarka lub położna powinna zgłosić to okręgowej radzie w formie oświadczenia.

Oświadczenie (.pdf)

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położonego

Oświadczenie (.doc)

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położonego

Skip to content