Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą ponad 1,5-tysięczną rzeszę pielęgniarek i położnych, wpisanych na listę jej członków.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie obejmuje swoim obszarem działania miasta:

 • Koszalin, Kołobrzeg, Świdwin, Białogard, Drawsko Pom, Czaplinek, Szczecinek, Sławno
 • powiaty: Koszaliński, Kołobrzeski, Świdwiński, Sławeński, Szczecinecki, Białogardzki, Drawski.

Samorząd pielęgniarek i położnych, utworzony na podstawie: ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) został powołany dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodów pielęgniarki i położnej.

Do zadań samorządu należy, w szczególności:

 • sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,
 • ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • opiniowanie programu kształcenia zawodowego,
 • współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,
 • obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych,
 • reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo- rozwojowymi w kraju i za granicą,
 • współpraca z samorządem lekarskim oraz z samorządami innych zawodów medycznych w kraju i za granicą,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych i ich rodzin,
 • zarządzanie majątkiem własnym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • twierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu położnej oraz prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych,
 • negocjowanie warunków pracy i płac,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowej pielęgniarek i położnych,
 • przewodniczenie komisjom konkursowym na stanowiska pielęgniarek naczelnych, przełożonych i pielęgniarek oddziałowych oraz uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
 • orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz sprawowanie sądownictwa polubownego

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie.3

Skip to content