Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Samorząd pielęgniarek i położnych. Dz.U.2021.628 t.j.

Rozdział  1

Prawa i obowiązki członków samorządu

Art.  11.  [Prawa członków samorządu]

 1. Członkowie samorządu mają prawo:
  1. wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4;
  2. korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
  3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
  4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.
 1. Członkowie samorządu są obowiązani:
  1. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
  2. sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
  3. przestrzegać uchwał organów izb;
  4. regularnie opłacać składkę członkowską;
  5. aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.
Skip to content