Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Informacja o możliwości podjęcia przez pielęgniarki/położne w okresie obowiązującego stanu epidemii wykonywania zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat bez konieczności odbycia przeszkolenia

Zgodnie z art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039) pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Koszalinie ustala program i sposób przeszkolenia 

  • Program przeszkolenia pielęgniarek/położnych, które nie wykonują łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat – pobierz
  • Wniosek o udział w szkoleniu umożliwiającym pielęgniarce/położnej powrót do zawodu przeszkolenie po przerwie – pobierz

Program (.pdf)

Program przeszkolenia pielęgniarek/położnych, które nie wykonują łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Wniosek (.pdf)

Wniosek o udział w szkoleniu umożliwiającym pielęgniarce/położnej powrót do zawodu przeszkolenie po przerwie

Przeszkolenie odbywa się w zakładach opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Przeszkolenie kończy się egzaminem złożonym przed Komisją w siedzibie OIPiP w Koszalinie. O terminie egzaminu pielęgniarka/położna zostaje powiadomiona pisemnie.

Po egzaminie ww. Komisja wnioskuje do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie o wydanie zaświadczenia o ponownym nabyciu uprawnień przez pielęgniarkę/położną do wykonywania zawodu.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń pielęgniarkom/położnym po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.

Skip to content