Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rejestr Pielęgniarek i Rejestr Położnych prowadzi Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. Rejestry są prowadzone w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte.

Wpisu danych do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego wniosku osoby zainteresowanej poprzez złożenie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) lub położną (położnego) w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Koszalinie.

Wpis do rejestru

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo ‘’Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”. – art. 41.1. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 ( t.j.Dz.U.2018.123 z późn. zm.).

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przez pielęgniarkę/położną z innej izby posiadającą już prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

Arkusz (.pdf)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez ORPiP

Wniosek (.pdf)

Do pobrania wniosek o wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Arkusz (.doc)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez ORPiP

Wykreślenie z rejestru

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami (art. 5 ust. 5 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. ( t.j.Dz.U.2018.916). W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu art. 5 ust. 7 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. ( t.j.Dz.U.2018.916).

Wniosek (.pdf)

Do pobrania wniosek o wykreślenie z rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Wniosek (.doc)

Do pobrania wniosek o wykreślenie z rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. ( t.j.Dz.U.2018.123 z późn. zm.)) pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:

 1. w ramach umowy o pracę;
 2. w ramach stosunku służbowego;
 3. na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. w ramach wolontariatu;
 5. w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( ( t.j.Dz.U.2018.2190).

Pielęgniarki/położne są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
 • datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy;
 • miejsce wykonywania zawodu.

Pielęgniarki i położne są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Pielęgniarka, położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej art. 48 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 ( t.j.Dz.U.2018.123 z późn.zm.).

 

Arkusz (.pdf)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez ORPiP

Arkusz (.doc)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez ORPiP

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych i Okręgowy Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie Art.  43. Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039 ze zm.):

 1. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
 2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych.
 3. W rejestrze są gromadzone dane pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
 4. Dane są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych i przekazywanych na podstawie art. 48 ust. 7 ww. ustawy
 5. Dane pielęgniarek i położnych, których prawo wykonywania zawodu wygasło, są usuwane z rejestrów po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.

Rejestr zawiera następujące dane pielęgniarki lub położnej (art. 44 ust.1):

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona rodziców;
 4. płeć;
 5. miejsce i datę urodzenia;
 6. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 7. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 8. obywatelstwo (obywatelstwa);
 9. adres miejsca zamieszkania;
 10. tytuł zawodowy;
 11. numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;
 12. informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
 13. informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
 14. nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;
 15. datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
 16. datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego – jeżeli dotyczy;
 17. datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego – numer dyplomu oraz datę jego wystawienia;
 18. stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;
 19. tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
 20. nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;
 21. informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;
 22. informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
 23. informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 26a;
 24. informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
 25. informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;
 26. stosunek do służby wojskowej – w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 27. informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;
 28. datę zgonu.

Wypisy i udostępnianie danych z Rejestru

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1, 10-13, 18 i 19, 21-24 i 26, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek odpowiednich władz lub organizacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej udostępnia z rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, niezbędne do uznania kwalifikacji informacje, o które wnoszą odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a które mogą mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium tego państwa.
 • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie na wniosek osoby wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.

Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych w Rejestrze

Pielęgniarka i położna wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH w zakresie:

 • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji
 • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa
 • kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających – należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu
 • studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
 • uzyskania stopni i tytułów naukowych – należy dostarczyć dyplom ich nadania
 • zmiany adresu zamieszkania
 • zmiany miejsca pracy
 • przejścia na emeryturę, rentę,
 • przebywania na bezrobociu
 • zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

Przedłożone oryginały ww. dokumentów kserujemy na miejscu.

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w dziale rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie lub pisemnie, przesyłając pocztą tradycyjną informacje na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin

Kontakt w sprawie Rejestru Pielęgniarek i Rejestru Położnych:
tel. 94 347 15 78

pwz@oipip-koszalin.org

Skip to content