Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ.

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej
Organizacja archiwum w SP ZOZ.

INFORMACJE:

Miejsce: On-line
Termin:
12. października 2022 r. godz. 9.00 – 13:00

Cena: 339 zł/os (+VAT)
Przy zgłoszeniu do 19. września cena to 299 zł/os.

Prowadząca: Anna Opara- Rak – Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, trener i wykładowca akademicki, absolwentka UMCS w Lublinie i KUL, ukończyła studia menadżerskie MBA, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Szczegóły

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym postępowania z dokumentacją, a także przedstawienie obowiązujących standardów dotyczących prowadzenia archiwów w zakładach opieki zdrowotnej.

Uwaga nowelizacja!
Analiza treści Zarządzenia nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 września 2019 roku w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej.

Webinar przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące w SP ZOZ z zakresu zarządzania dokumentacja i odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek pogłębiania kwalifikacji zawodowych przez odpowiedzialnych za dokumentację pracowników.

Program:
1.Z czego wynika obowiązek dbałości o dokumentację w jednostce opieki zdrowotnej? Garść uwag nt. regulacji prawodawstwa krajowego (w tym Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) i unijnego, z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.
2.Różnice w postępowaniu z dokumentacją papierową i elektroniczną. Konsekwencje wyboru tradycyjnego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych a EZD.
3.Odmienne obowiązki państwowych i samorządowych ZOZ-ów a prywatnej służby zdrowia w zakresie prowadzenia dokumentacji.
4.Obieg dokumentacji w SPZOZ (zakładanie akt spraw, znakowanie pism, znak sprawy, kancelaryjny opis teczek rzeczowych, prowadzenie historii chorób i dokumentacji medycznej zbiorczej)).
5.Nowe kryteria wyboru materiałów archiwalnych z dokumentacji medycznej. Na czym polegają i kogo dotyczą?
6.Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie czasookresów przechowywania segregatorów z aktami i dokumentacją medyczną. Potrzeba korekty treści jednolitych rzeczowych wykazów akt.
7.Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez komórki i stanowiska pracy. Odpowiedzialność twórców za dokumentację.
8.Zamykanie teczek rzeczowych i przygotowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.
9.Jak zorganizować i prowadzić archiwum w SPZOZ wymogi lokalowe
i personel.
10.Archiwum medyczne, a archiwum administracyjno-finansowe różnice
i podobieństwa.
11.Ewidencja i zabezpieczanie dokumentacji w archiwum. Udostępnianie dokumentacji.
12.Rozliczanie się z dokumentacją zakończoną. Złożoność procedury brakowania dokumentacji. Konstekst RODO.
13.Kontrole archiwalne w ZOZ. Ich zakres, przedmiot i cel.
14.Podsumowanie (pytania, dyskusja).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zgłoszenie można wycofać mailem na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. W przypadku wycofania zgłoszenia po tym terminie RES Edukacja s.c. może obciążyć Państwa kosztami w wysokości 80% ceny.
2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział jest opłacane ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu wydarzenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom wraz z materiałami.
3. Najpóźniej na 3 dni przed terminem wydarzenia, na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostaną przesłane informacje dotyczące tego, czy wydarzenie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia uczestnictwa, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. Jeśli nie otrzymają Państwo jakichkolwiek informacji zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem: 518 192 393.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu, w przypadku małej ilości zgłoszeń.
5. Aby nie otrzymywać w przyszłości informacji o organizowanych webinarach zalecamy przesłanie wiadomość z tematem “STOP ” na adres res@res.edu.pl .
6. SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
-W oparciu o profesjonalna platformę szkoleniową
-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY POPRZEZ:

1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem    res@res.edu.pl
2. Wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na dole strony każdego webinaru.

Opiekun: Elwira Grygorczuk, tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

DANE ORGANIZATORA

RES EDUKACJA – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c.
ul. Białostoczek 15/35 ,
15-869 Białystok
biuro@res.edu.pl, faks: 85 87 42 011
tel. 798-301-329, 518 192 393
NIP: 5423316405 REGON: 380410137
Zapraszamy serdecznie!

Skip to content