Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe na obszarze właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.
Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają podmioty inne niż wymienione w art. 75 ust. 1 pkt 1 (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2702 ze zm.), zamierzające wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego. Wniosek o wpis do rejestru/wniosek o wpis zmiany do rejestru składa się za pośrednictwem SMK. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.
Do rejestru wpisuje się następujące dane:

  1. oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy,
  3. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu,
  4. określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia,
  5. miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2702 ze zm.), wpisany do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru, jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany danych określone powyżej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.
Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.
Wpisy do rejestru podlegają opłacie, jej wysokość zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2702 ze zm.) wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.
Opłatę za wpis i wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych należy dokonywać na następujący numer konta bankowego:

79 1240 3653 1111 0010 2911 1829
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
75-611 Koszalin ul. Zwycięstwa 190
Tytuł przelewu: opłata za wpis (nazwa kursu, specjalizacji którego dotyczy opłata)
Kwota w 2024 roku wynosi: 447,00 zł.

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Skip to content