Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Szanowni Państwo
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, która zgodnie z zapisem art. 8 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2176) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Do pobrania:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Do pobrania:
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Skip to content