BIP NFZ

Ośrodek Informacyjno Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

 
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:
  1. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
  2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
  4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
  6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.  
 
Nadzór nad działalnością ośrodka prowadzi przewodnicząca OIPiP.
 

Komunikat dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK