Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Informacja o zmianie wysokości składki członkowskiej uiszczanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50

  1. Wysokość składki członkowskiej opłacanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych w 2022 roku
    Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek ( nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego tj. 46,66 zł miesięcznie.
  2. Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmian w RPWDL
    Wysokość opłaty za wpis do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej – 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” tj. 118 zł, wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze – 50 % wysokości opłaty, której mowa powyżej, tj. 59,00 zł.
  3. Wniosek o wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
    Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, tj. 354,00 zł
  4. Wysokość opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej – 3 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020r. poz. 2207), tj. 90,30zł.

MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

Wpłat można dokonać osobiście w kasie Izby (poniedziałek-piątek 8.30-15.00) na konto bankowe:
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50

Skip to content