Start
 

Uwaga!!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi nabór na kurs dokształcający z zakresu:

„PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH” dla pielęgniarek i położnych

w terminie:  11 -12 października 2014r.
Koszt kursu: 140 zł
miejsce odbywania kursu: OIPiP w Koszalinie


Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o składanie kart zgłoszeń do dnia 03.10.2014r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu
(94) 341-11-02

 
Zapraszamy
na Wycieczkę dla pracowników służby zdrowia i ich rodzin - Kotlina Kłodzka i Praga  więcej informacji...
 

Uwaga!
 zmiana przepisów  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.


Z dniem 11 września 2014r. wchodzi  w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1136)

Ustawa wprowadza zmiany do poniższych aktów prawnych:
 1) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.
     1039, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
    publicznych( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
   przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 122,poz. 696, z późn. zm.).

czytaj dalej...

 

Zapraszamy

Konferencja naukowo-szkoleniowa
KOBIETA W CENTRUM
18 października 2014 r. (sobota)

 program konferencji - pobierz

 karta uczestnictwa - pobierz

 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

prowadzi nabór


na kursy kwalifikacyjne w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE” dla położnych

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE” dla pielęgniarek

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ” dla pielęgniarek

oraz kursy specjalistyczne z zakresu:
„RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA”
dla pielęgniarek i położnych

LECZENIE RAN dla pielęgniarek

SZCZEPIENIA OCHRONNE dla pielęgniarek

Osoby zainteresowane kursami prosimy o składanie kart zgłoszeń!

 

Uwaga!

Studia pomostowe dla pielęgniarek W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

Informacje na stronach PWSZ w Koszalinie

Więcej informacji

 

UWAGA

Konkurs  POŁOŻNA NA MEDAL - czytaj więcej...

 
Komunikat w sprawie formy składania wniosków o wpis do rejestru praktyk zawodowych

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2013.217) rejestry podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzi się w systemie teleinformatycznym: wnioski o wpis, zmianę danych objętych wpisem oraz wykreślenia z rejestru powinny być składane w postaci elektronicznej.

Przepis § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z  rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) przewidywał  okres przejściowy,  w którym  wnioski  mogły być składane także w formie papierowej. Okres ten upłynął  z dniem   31 marca 2013r.

Począwszy od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru praktyk zawodowych, zmianę wpisu do rejestru oraz wykreślenia z rejestru składa się wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. 2013.235.) - §14 w/w  rozporządzenia.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl   i podpisać go stosownym narzędziem autoryzacyjnym. Bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Czytaj całość…
 

Ważne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Więcej informacji na stronie CEIDG

czytaj więcej...