BIP NFZ

Porada pielęgniarska i porada położnej już jest!

Wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) stało się możliwe, dzięki wprowadzeniu świadczeń porady pielęgniarskiej i porady położnej. Co to zmieni? Z pewnością jest dla nas szansą na poszerzenie samodzielności i niezależności, pacjentom zaś ułatwi dostęp do świadczeń medycznych, co przełoży się – mamy nadzieję – na zmniejszenie kolejek do specjalistów.

Pobierz całe rozporządzenie z załącznikiem w wersji PDF

https://nipip.pl/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-23-wrzesnia-2019-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej/


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 6 listopada 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Załącznik 1 - pobierz
Załącznik 2 - pobierz
Załącznik 3 - pobierz
Załącznik 4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz
Załącznik 6 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

ANKIETA doycząca wiadomości o samorządzie.

Zapraszamy do wypełnienia


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem

KONSULTACJE do 24.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Załącznik - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

KONSULTACJE do 23.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Załącznik - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt ustawy o wyrobach medycznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 4 listopada 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela zgodności - pobierz
Tabela zgodności 2 - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik OSR - pobierz
Załącznik OSR 2 - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

KONSULTACJE do 10.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin w terminie do 10 października 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik 1,2,3,4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KONSULTACJE do 07.10.2019r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

16.10.2019 r. - bezpłatne warsztaty dla pielęgniarek i położnych

“Opieka nad pacjentem z chorobą alzheimera”

więcej...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych

Czytaj więcej...