BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 06.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 02.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 07.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Pielęgniarka i położna w obecnym systemie ochrony zdrowia - kompetencje, uprawnienia a jakość

czytaj więcej...


 

Recepty bez tajemnic - warsztaty dla pielęgniarek i położnych

Oferta...


 

VII Konferencja w ramach debaty "Wspólnie dla Zdrowia"

Rejestracja udziału w konferencji na stronie: https://www.webankieta.pl/ankieta/394393/formularz-zgloszeniowy.html

Zaproszenie...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi.

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 04.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie i OSR - pobierz
Załączniki - pobierz
Tabela - pobierz


 

II TERMIN I Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w dniach 28 - 29 sierpnia 2019 r. w Warszawie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na II TERMIN  I Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnejw dniach 28 - 29sierpnia 2019 r. w Warszawie, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4.  

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie www.pce.com.plw zakładce szkolenia i konferencje.


Program

* Pielęgniarki w środowisku szkolnym - relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL – MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku
 
* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka          
 
* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

Ewa Taranta, magister pielęgniarstwa, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku, Dyrektor Przychodni Rodzinnej „Fidos” w Białymstoku realizującej świadczenia z zakresu POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 
* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 
* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie
 
* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole

 
* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Deklaracja zgłoszeniowa...


 

Stanowisko nr 26 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

więcej...


 

Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451)

więcej...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 18.06.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Więcej artykułów…

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
  2. III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna” (20.09.2019, WCO w Poznaniu).
  3. Raport badanie opinii młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią dowiedz się więcej
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 535)
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej
  6. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1
  8. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
  9. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020
  10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w prz