BIP NFZ

List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"

więcej...


 

Informacji o produkcie leczniczym Zinbryta

więcej...


 

Badanie nad przywództwem wśród polskich pielęgniarek

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją badań naukowych wśród Pielęgniarek i Pielęgniarzy, zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie anonimowego formularza badawczego: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5b4f702312924/


 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Pismo przewodnie NRPiP...

Czytaj stanowisko...


 

Stanowisko Nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

czytaj więcej...


 

Pielęgniarki - Wojska Obrony Terytorialnej

czytaj więcej...


 

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu wzór oświadczenia - pobierz

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.


 

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzw. bank pytań)

przejdź do komunikatu


 

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie obowiązkowego szczepienia ochronnego

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Pismo NRPiP - pobierz

Pismo Prezes NRPiP- pobierz

"Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach" - pobierz

Ulotka "Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach" - pobierz


 

Ostatnie pożegnanie - uroczystości pogrzebowe 9 lipca 2018 r.

Ostatnie pożegnanie - uroczystości pogrzebowe 9 lipca 2018 r. o godz. 13.30 w Kościele św. Krzyża

czytaj więcej...