BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 08.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Załącznik - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 05.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 05.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Zaproszenie do udziału pielęgniarek w badaniu europejskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w środowisku pielęgniarek,  fizjoterapeutów i innych specjalistów, rownież lekarzy uczestniczących w kompleksowej terapii pacjentów reumatologicznych, poniższej ankiety, opracowanej przez grupę roboczą EULAR (Health Professional) - Study Group for Patient Education (STOPE).

Ankieta odnosi się do rekomendacji EULAR, dotyczących edukacji pacjentów w chorobach zapalnych stawów (Zangi HA, Ndosi M, Adams J, et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2015; 74 (6): 954-962 doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206807).

 

W ramach pracy grupy roboczej, zgodnie z przyjętą procedurą, rekomendacje zostały przetłumaczone na różne języki, w tym również język polski. Celem niniejszego badania jest poznanie opinii profesjonalistów zdrowia odnośnie tych zaleceń.

 

https://bristol.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eeqnfiwOMg1LjRb


 

Opinia ws.podawania leku Olfen, Diclorario w placówkach POZ

Pismo przewodnie...

Opinia Konsultanta Krajowego...


 

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,

badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak wystarczają­cej ilości pokarmu (u prawie 40% respondentek). Wśród kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej wiedzy o zaletach i korzyściach karmienia naturalnego, przekonanie, że jest ono zbyt czasochłonne, a także występująca choroba i/lub hospitalizacja dziecka. Tendencję tę potwierdza­ją również inne niezależne badania realizowane w Polsce i za granicą, w których niewystarcza­jącą ilość pokarmu jako główną przyczynę rezygnacji z karmienia piersią wskazała podob­na liczba ankietowanych kobiet.

Czytaj więcej: REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA...

Projekt pisma NIPiP oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozwiązania problemu kontynuowania wzrostów wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych po 31-08-2019 r

więcej...


 

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 08.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 12.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wo

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 07.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 06.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz