BIP NFZ

Rejestr pielęgniarek i położnych

 

Rejestr pielęgniarek i położnych

Rejestr  pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
Rejestry są prowadzone w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte.

Wpisu danych do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego wniosku osoby zainteresowanej poprzez złożenie  dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) lub położną (położnego) w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Koszalinie. 

Wpis do rejestru

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek
i położnych……..(art. 41 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011
Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek
i położnych w Koszalinie -
pobierz

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.(art. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.
Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)

Wykreślenie z rejestru

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby,
a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami (art. 5 ust. 5 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)
W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu (art. 5 ust. 7 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)


Wniosek o wykreślenie z rejestru - pobierz

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.
( Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038) pielęgniarka i położna wykonujące zawód:

1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony - datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.


Pielęgniarki i położne są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Zgodnie z art. 101 ww. ustawy pielęgniarka i położna wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zawód w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej przekazują ww. dane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 31 marca 2012 r.
 W myśl art. 44 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) pielęgniarka, położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1  ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej (art. 48 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze  - pobierz