BIP NFZ

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez okręgową radę pielęgniarki i położnych oraz osoba, o której mowa w art.24 i art.25 (art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Zawód pielęgniarki i zawód położnej są zawodami samodzielnymi i odrębnymi.
Zawodu pielęgniarki nie może wykonywać osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu położnej, a zawodu położnej osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub odpowiednio zawodu położnej uzyskuje osoba, która:

 1. Posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły  pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie  z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;
 2. Posiadającej  pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. Której  stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
 4. Która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art.  28 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  przysługuje również  obywatelowi  państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art. 29 powyższej ustawy.

Do pobrania wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych w Koszalinie

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza,  na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa. Postępowanie  w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej okręgowa rada pielęgniarek i położnych zwraca się do odpowiednich władz lub organizacji tego państwa o potwierdzenie autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez to państwo oraz o poświadczenie, że pielęgniarka lub położna zamierzająca wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do sądu administracyjnego może wnieść także minister właściwy do spraw zdrowia.

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego, polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się;
 5. cofnięcie statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach;
 6. utraty pełniej zdolności do czynności prawnych;
 7. upływu czasu, na jaki zostało przyznane (art.  42 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru.

W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby,
a także w przypadku, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodna czas określony, składa na piśmie oświadczenie okręgowej radzie.

Pielęgniarka i położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodu lub została ukarana zawieszeniem prawa wykonywania zawodu jest obowiązana niezwłocznie zwrócić zaświadczenie okręgowej radzie.

Obowiązki i uprawnienia członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych:

Członkowie samorządu są obowiązani:

1)    postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

2)    sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,

3)    przestrzegać uchwał organów izby,

4)    regularnie opłacać składkę członkowską.

5)    aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych

 

Członkowie samorządu mają prawo:

 

1)    wybierać i być wybierani do organów izb,

2)    korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,

3)    korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,

4)    korzystać z innych świadczeń izby i działalności samopomocowej.