BIP NFZ

Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

 
Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie  w  wykonywaniu  zawodu  pielęgniarki/położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

 

Uchwała Nr 408/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Uchwała - pobierz

Instrukcja - pobierz

Wniosek do ORPiP o zaliczenie okresu przeszkolenia - pobierz


 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039) podjęcie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę/położną po 5-ciu latach od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat wymaga przeszkolenia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych ustala program i sposób przeszkolenia -Uchwała nr 38/VI/2012 ORPiP w Koszalinie z dnia 17.04.2012 r.

  • Program przeszkolenia pielęgniarek/położnych, które nie wykonują łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat – pobierz
  • Wniosek o udział w szkoleniu umożliwiającym pielęgniarce/położnej powrót do zawodu przeszkolenie po przerwie – pobierz
Przeszkolenie odbywa się w zakładach opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Przeszkolenie kończy się egzaminem złożonym przed Komisją w siedzibie OIPiP w Koszalinie. O terminie egzaminu pielęgniarka/położna zostaje powiadomiona pisemnie.

Po egzaminie komisja w/w składzie wnioskuje do Okręgowej Rady o wydanie świadczenia o ponownym nabyciu uprawnień przez pielęgniarkę/położną do wykonywania zawodu. Okręgowa Rada prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń pielęgniarkom/położnym po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.