BIP NFZ

Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Informacja o możliwości podjęcia przez pielęgniarki/położne w okresie obowiązującego stanu epidemii wykonywania zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat bez konieczności odbycia przeszkolenia

– pobierz zawiadomienie

– Zawiadomienie o kontynuowaniu w okresie stanu epidemii wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6-ciu lat w kolejnym zakładzie pracy/podmiocie leczniczym


Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039) podjęcie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę/położną po 5-ciu latach od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat wymaga przeszkolenia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych ustala program i sposób przeszkolenia -Uchwała nr 38/VI/2012 ORPiP w Koszalinie z dnia 17.04.2012 r.

  • Program przeszkolenia pielęgniarek/położnych, które nie wykonują łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat – pobierz
  • Wniosek o udział w szkoleniu umożliwiającym pielęgniarce/położnej powrót do zawodu przeszkolenie po przerwie – pobierz

Przeszkolenie odbywa się w zakładach opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Przeszkolenie kończy się egzaminem złożonym przed Komisją w siedzibie OIPiP w Koszalinie. O terminie egzaminu pielęgniarka/położna zostaje powiadomiona pisemnie.

Po egzaminie komisja w/w składzie wnioskuje do Okręgowej Rady o wydanie świadczenia o ponownym nabyciu uprawnień przez pielęgniarkę/położną do wykonywania zawodu. Okręgowa Rada prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń pielęgniarkom/położnym po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.