BIP NFZ

Specjalizacja

 

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na specjalizacje dofinansowaną ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie „Pielęgniarstwa psychiatrycznego” dla pielęgniarek, odbędzie się 20 września 2012r. o godz. 9.00 w Centrum Szkolenia „Buchalter” Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 83 w Szczecinie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U Nr 197, poz. 1923), do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia n/w dokumenty:

·         wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

·         kserokopie prawa wykonywania zawodu

·         zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż  pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat

 

Zgodnie z art.70 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 nr 174 poz. 1039 z poźn. zm.)

·         Pielęgniarka i położna w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych.

·         Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna składają organizatorowi kształcenia oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków publicznych.

·         Przepis ust. 6 stosuje się do pielęgniarki i położnej, które przerwały i nie ukończyły specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych albo trzykrotnie nie zdały egzaminu państwowego.

Zgodnie z w/w informacjami do dnia 19.09.2012r. prosimy o zgłoszenie się do Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu podpisania oświadczenia o odbytych specjalizacjach oraz uzupełnienia brakującej dokumentacji.

Wiceprzewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Maria Król