BIP NFZ

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 20 lipca 2017 r.

Warszawa, 7 grudnia 2017 r. 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).Obowiązuje ono od 23 grudnia 2015 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Ponadto ostatnia nowelizacja z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przesuwa wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej na dzień 1 stycznia 2019 r. Omówione zostaną również przepisy aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużoczęściej wykorzystywana, nawet w trakcie 2017 i 2018 roku. Program szkolenia uwzględnia nowelizację z dnia 23 marca 2017 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 836), która na nowo uregulowała zagadnienia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia. Dodatkowo ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje wydanie rozporządzenia przez Ministra Zdrowia, w którym określi rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Czytaj więcej: ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA