BIP NFZ

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Korzyści dla uczestników:

Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są takżejednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

Szkolenie polecamy dla:

- wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;

- osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);

- lekarzy;

- pielęgniarek;

- położnych;

- pracowników działów statystyki medycznej;

- sekretarek medycznych;

- innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

- interaktywny wykład;

- prezentacja w PowerPoint;

- indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;

- case study.

 

Szkolenie prowadziadwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie

 

 

Program szkolenia:

 1. Rodzaje dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej:

- zewnętrzna;

- wewnętrzna;

- indywidualna;

- zbiorowa.

 

 1. Nowościelektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):

- internetowe konto pacjenta (IKP);

- e-recepta;

- e-skierowanie;

- e-zlecenie;

- e-zwolnienie;

- terminy wdrożenia;

- brak dostępu do systemu P1 – faktyczny czy prawny?;

- informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).

 

 1. Projekt z dnia 17 maja 2017 r.rozporządzeniaMinistra Zdrowia w sprawie rodzajów

elektronicznej dokumentacji medycznej:

- informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;

- informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę;

- karta informacyjna z leczenia szpitalnego;

- rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 1. Szczególne wymaganiadotyczącedokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:

- co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;

- identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;

- wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;

- reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;

- zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;

- udostępnianie i eksport danych;

- zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej – patrz

 punkty 6 i 7.

 

 1. Zmianywynikającez ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:

- oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;

- pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

- 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;

- nowa treść pieczątek;

- lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci

 elektronicznej;

- jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;

- uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre

 leki.

 

 1. Ochrona danych osobowych:

- dane osobowe;

- zbiór danych;

- przetwarzanie danych;

- odbiorcy danych;

- administrator danych;

- system informatyczny;

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

- organ ochrony danych osobowych.

 

 1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:

 - Polityka bezpieczeństwa;

 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

  danych osobowych;

 - jak wdrożyć przepis rozporządzenia, który wymaga „opracowania i stosowania

  procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur   dostępu oraz przechowywania”?

 

 1. Konieczne elementykażdejdokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:

 - historii zdrowia i choroby;

 - historii choroby;

 - okołooperacyjnej karty kontrolnej;

 - karty noworodka;

 - karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;

 - karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;

 - karty wizyty patronażowej;

 - karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;

 - karty uodpornienia;

 - skierowania do szpitala lub innego podmiotu;

 - skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie,

  finansowanego ze środków publicznych;

 - karty przebiegu ciąży;

 - książeczki zdrowia dziecka;

 - karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;

 - informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;

 - książeczki szczepień;

 - zaświadczenia;

 - orzeczenia;

 - opinii lekarskiej;

 - listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze

  środków publicznych.

 

 1. Dokumentacja prowadzona przez lekarza,pielęgniarkę lubpołożną wystawiający

recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii

prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

 

 1. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

 

 1. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

 

 1. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej (nowość!).

 

 1. Udostępnianiedokumentacji medycznej (nowość!):

 - pacjentowi;

 - osobie trzeciej;

 - wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;

 - pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;

 - czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);

 - czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków

  komunikacji elektronicznej?;

 - nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;

 - wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji

  medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r. (nowość!).

 

 1. Zgoda na zabieg medyczny:

 - zgoda pacjenta;

 - zakres uprawnień opiekuna faktycznego;

 - prawa pacjenta małoletniego;

 - rola sądu opiekuńczego;

 - postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;

 - prawo do informacji o stanie zdrowia.

 

 1. Casestudy.
 2. Zajęciawarsztatowe. Dyskusja.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 7 grudnia 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

650 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 24 listopada 2017 r.

750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 25 listopada 2017 r.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/edmp/formularz_mj.php

 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

 1. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000