BIP NFZ

Dokumentacja medyczna po nowelizacji

Szanowni Państwo,

     

ostatnia nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  wprowadziła zmiany rozszerzające

katalog przysługujących pacjentom praw, doprecyzowała regulacje dotyczące tworzenia i obiegu dokumentacji

medycznej  oraz wprowadziła odpowiedzialność finansową za nieprawidłowości związane z jej prowadzeniem.

Mając to na względzie,  Europejskie Centrum Edukacyjne organizuje  w dniu 01.12. 2017 r. w Warszawie  szkolenie:

 

                                   Dokumentacja medyczna po nowelizacji

                   - czyli jak prowadzić oraz  komu i na jakich zasadach udostępniać ?

 

Szkolenie jest adresowane do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych  a jego podstawowym celem jest

przedstawienie prawidłowego postępowania z dokumentacją medyczną pacjentów w pełni  respektującą normy

prawne, uprawnienia pacjentów a także konsekwencje naruszenia prawa.

Wykładowcą  będzie Pani dr Anna HUK-AUGUSTYNOWICZ, pracownik naukowy WUM w Warszawie, autorka szeregu

publikacji z zakresu praw pacjenta.

Biorąc pod uwagę tematykę szkolenia zapraszam do udziału w szkoleniu lub delegowaniu merytorycznych pracowników.

 

 

                            Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                  Prezes

                                                                                      dr Zbigniew Kapuścik  

   

 

 

 

 

                                                         AGENDA SZKOLENIA

                                           Dokumentacja medyczna po nowelizacji

                           - czyli jak prowadzić oraz  komu i na jakich zasadach udostępniać ?

                 01.12.2017 r., godz. 10.00 - 15.30,Warszawa, Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5

 

 

        dr Anna HUK-AUGUSTYNOWICZ

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

  1. Co jest dokumentacją medyczną
  2. Udostępnianie dokumentacji medycznej :

     - pacjentowi, jego bliskim i opiekunom

  1. Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom niż pacjent:

     -  firmom ubezpieczeniowym

     -  sądom, prokuraturom, policji

  1. Dokumentacja medyczna a tajemnica zawodowa osób wykonujących zawody  medyczne
  2. Obowiązki lekarza, pielęgniarki i położnej  związane z tworzeniem i prowadzeniem 

    dokumentacji medycznej

  1. Kto z personelu jest uprawniony do dostępu do dokumentacji medycznej   
  2. Obowiązki w zakresie ochrony dokumentacji medycznej
  3. Kary administracyjne

 

 

 

 

 

                           KARTA ZGŁOSZENIA

        Dokumentacja medyczna po nowelizacji

- czyli jak prowadzić oraz  komu i na jakich zasadach udostępniać ?

 

Jednostka……………………….……………………………………………………………..

Adres, telefon:………………………………………………………………………………...

NIP :  ....………………………….……………………………………………………………..

Osoba zgłaszana

Imię, nazwisko, tel………….....……………………………………………………………..

 

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby    425   zł  x                      osób  =                     zł .

Oświadczamy, iż należność przekazana zostanie przelewem na rachunek bankowy Europejskiego Centrum

Edukacyjnego w ING Bank Śląski S.A. 57 1050 1025 1000 0090 7267 3776

 

                                                             

                                                               Podpis i pieczątka osoby

                                                                   upoważnionej