BIP NFZ

Składki

Informacja o zmianie  wysokości  składki  członkowskiej  uiszczanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w  ramach działalności  gospodarczej

 

Stosownie do § 2 pkt 3) uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału - wysokość składki członkowskiej pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. (Dz.Urz. GUS. 2018. 2.) wynagrodzenie to wyniosło 4739,51zł., i ta kwota stanowi podstawę wyliczenia należnej składki członkowskiej.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej w roku 2018 wynosi 35,55 zł (0,75% podstawy).

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału czytaj więcej ...

   MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

  • osobiście w kasie Izby (poniedziałek-piątek 830-1500)
  • na konto bankowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50