BIP NFZ

Składki członkowskie

Informacja o zmianie  wysokości  składki  członkowskiej  uiszczanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w  ramach działalności  gospodarczej

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50

 

1. Wysokość składki członkowskiej opłacanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych w 2021 roku

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o .wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród .z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego tj. 42,42 zł miesięcznie.

2. Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmian w RPWDL

Wysokość opłaty za wpis do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej - 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" tj. 109zł, wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze - 50 % wysokości opłaty, której mowa powyżej,
tj. 54,50 zł.

3. Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe - 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", tj. 325,00 zł

4. Wysokość opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej - 3 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.z 2020r. poz. 2207), tj. 84,00zł.

 

   MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

  • osobiście w kasie Izby (poniedziałek-piątek 830-1500)
  • na konto bankowe