BIP NFZ

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju zatrudni

 


Dom Pomocy Społecznej w Mielnie zatrudni na umowę o pracę: PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

 

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie zatrudni na umowę o pracę : PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA

Wymagania niezbędne: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo / licencjat pielęgniarstwa /średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  samorządowych
(Dz.U. Nr 40 z 2011r. poz. 211)

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
  5. odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji:

    "Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia.27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

        

Informacje w godzinach 700 - 1500  

Telefon 94/318-92-79, 698 66 20 11, 500 61 87 15


 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Dz.U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
  • świadczenie pielęgniarskie w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Szczegóły postępowania konkursowego umieszczone są na stronie szpitalkansk.4bip.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie poszukuje pracownika

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko pielęgniarki do Terenowego Oddziału w Koszalinie czytaj więcej...