BIP NFZ

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin w terminie do 10 października 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik 1,2,3,4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz