BIP NFZ

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe na obszarze właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają podmioty inne niż wymienione
w art. 75 ust. 1 pkt 1 (t.j.Dz.U.2019.576.), zamierzające wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego. Wniosek o wpis do rejestru/wniosek o wpis zmiany do rejestru składa się za pośrednictwem SMK. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

  1. oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy,
  3. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu,
  4. określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia,
  5. miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 (t.j.Dz.U.2019.576.), wpisany
do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru, jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany danych określone powyżej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Wpisy do rejestru podlegają opłacie, jej wysokość zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.Dz.U.2019.576.) wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego,
w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłatę za wpis i wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych należy dokonywać na następujący numer konta bankowego:

79 1240 3653 1111 0010 2911 1829

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 190 

75-611 Koszalin

Tytuł przelewu: opłata za wpis (nazwa kursu, którego dotyczy)

 

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

 


Komunikat CKPPiP

http://www.ckppip.edu.pl/news/386/121/komunikat/d,zam_pub_all.html

mar 23, 2020

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących:

  1. w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania specjalizacji.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

  1.  w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego

Ww. wnioski należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..