BIP NFZ

Druki

WYKONYWANIE ZAWODU

 

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpisu do rejestru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
pobierz wersję doc pobierz wersję pdf
 
Wniosek o przyznanie ograniczonego lub pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do rejestru ORPiP
pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położonego osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich z Unii Europejskiej oraz o wpisanie do rejestru ORPiP
pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych
pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf

Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych
pobierz wersję doc   pobierz wersję pdf

Wniosek o wpis do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Wniosek o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonym przez ORPiP
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Potwierdzenie odbioru zaświadczenia
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Oświadczenie w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położonego
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położonego
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 

Wniosek dla osób które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednich przepisów przez Urząd Wojewódzki lub Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, którzy powinni złożyć stosowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położonego i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych przez ORPiP

   pobierz wersję pdf
 
Wniosek indywidualnej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 

Wniosek grupowej praktyki  o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 
 

Część III do wniosku praktyki o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczący: rozszerzenie praktyki o kolejne adresy, zmiany miejsca wykonywania praktyki

 pobierz wersję doc   pobierz wersję pdf
 

Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

pobierz wersję doc pobierz wersję pdf
 

Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

pobierz wersję doc   pobierz wersję pdf
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej zgodnie z prawem Unii Europejskiej
 pobierz wersję doc  pobierz wersję pdf
 

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

   pobierz wersję pdf
 

Wniosek o nadanie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej

    pobierz wersję pdf
 

Oświadczenie RPWDL

pobierz wersję doc pobierz wersję pdf
 

 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

 

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
pobierz wersję doc pobierz wersję pdf
 
Wniosek o przyznanie zapomogi
pobierz wersję doc