BIP NFZ

A ja uważam inaczej....

Felieton "Uważam, że.."

Odpowiedź Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pismo

NRPiP/XVII/191/08                                                      Warszawa, dnia 17 listopada 2008 r.

 

 

 

                                                                                        Pani / Pan

                                                                                        Przewodnicząca / Przewodniczący

                                                                                        Okręgowej Rady

                                                                                        Pielęgniarek i Położnych

 

 

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo Jarosława Dudy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy

i Polityki Społecznej, w sprawie likwidacji pielęgniarskich stanowisk pracy w domach pomocy społecznej.

Powyższe pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek

i Położnych w dniu 13 listopada 2008 roku.

 

 

Z wyrazami szacunku

                                                                                        Wiceprezes

                                                                                        (-)Elżbieta Garwacka-Czachor

 

 Pismo MPiPS.pdf

Pismo

Pismo NRPiP do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Zarządzenia Nr 105/DSOZ/08 i stanowisko Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ww. zarządzenia.

Czytaj więcej: Pismo

Informacja ze spotkania

Informacja ze spotkania w dniu 19 listopada 2008 r. Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

 Spotkanie odbyło się z 19 listopada  2008 r. w godz. 11.00 – 14.30 w gmachu Ministerstwa Zdrowia.


Czytaj więcej: Informacja ze spotkania

Informacja ze spotkania

W dniu 14 listopada 2008 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie

Informacja

ze spotkania w dniu 14 listopada 2008 roku

 

 

W dniu 14 listopada 2008 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie

w celu:

-  ustalenia limitu miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych  dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację w 2009,

- kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2009 roku.

W trakcie spotkania ustalono:

 Limit miejsc szkoleniowych w 2009 roku wynosi 1850.

 Kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wynosi 4337 zł.

Powyższe dane zostaną ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

 

Ogółem środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2009 roku zgodnie z projektem obwieszczenia Ministra Zdrowia wyniosą 8 023 450 zł.

W 2009 roku specjalizacje dla pielęgniarek i położnych będą finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

 

Informacjanatematprzebiegupostepowania.doc

Stanowisko

"Stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Powyższe jest sprostowaniem informacji przesłanej w dniu 23 lipca 2008 roku do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast"

Czytaj więcej: Stanowisko

Zapytanie

Zapytanie z ORPiP w Gorzowie Wielkopolskim skierowane do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i odpowiedź-opinia radcy prawnego KIDL

Opinia 16.07.2008.pdf

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie zaświadczeń o równoważności dyplomów lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położonych.

 pobierz plik (pdf)

Pismo

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierowane do Starostów i Prezydentów Miast oraz Pismo NRPiP z dnia 14 sierpnia 2008 roku przesłane do Pani Jolanty Fedak - Ministar Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj więcej: Pismo

Stanowiska

Stanowiska, Apele, Wnioski Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, podjęte na V Konwencie Kolegium w dniach 16-17 czerwca 2008 roku", przesłane do Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych

Czytaj więcej: Stanowiska

Notatka

Notatka ze spotkania w dniu 4 czerwca 2008 roku, w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie dotyczyło zgłoszonych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych propozycji zmian w warunkach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz oraz świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Notatka oraz ustalenia wynikające ze spotkania zostały przesłane do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w piśmie NFZ, sygnowanym przez dr n. med. Jacka Grabowskiego – Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia

Powyższe pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej NIPiP w dniu 31 lipca 2008 roku..

 

Z wyrazami szacunku

 

                                                                                        Prezes

                                                                                       (-)Elżbieta Buczkowska

 

Pobierz w formacie PDF

Pismo

Pismo Jacka Grabowskiego - Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie zmiany warunków finansowania świadczeń w zakresach: świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej.

 

Pobierz w formacie PDF

Pismo z 21 maja 2008r.

Pobierz w formacie PDF