BIP NFZ

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 26.10.2009 r. do Pana Jacka Paszkiewicza - Prezesa NFZ dotyczące przekazania informacji o terminie ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej - w trybie konkursu ofert oraz odpowiedź Pana Zbigniewa Tetera - Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych z dnia 9 listopada 2009 r.

(...więcej)

Oświadczenie

Oświadczenie w sprawie propozycji włączenia kar pieniężnych do katalogu kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej, do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

(...więcej)

Komunikat

Komunikat w sprawie nakłaniania do korzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem

(...więcej)

Informacja

Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych

Notatka

Ustalenia ze spotkania w dniu 9 listopada 2009 roku z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia

Pobierz w formacie PDF

Pismo

Wspomnienie św Łukasza Ewangelisty patrona pracowników Służby Zdrowia  Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z prośbą o spotkanie z Prezydium NRPiP  Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U., Nr 56, poz. 397).  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie zagwarantowania i przesunięcia z podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania, środków finansowych do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej i uwzględnienia ich w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji aktów wykonawczych do ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Minister Ewy Kopacz w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odrzucania przez dyrektorów oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ofert składanych w celu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu braków w treści zaświadczenia o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Projekt

CKPPiP wdraża projekt "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Więcej artykułów…

  1. Stanowisko
  2. Opinia
  3. Pismo
  4. Pismo