BIP NFZ

Pismo

Wspomnienie św Łukasza Ewangelisty patrona pracowników Służby Zdrowia  Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z prośbą o spotkanie z Prezydium NRPiP  Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U., Nr 56, poz. 397).  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie zagwarantowania i przesunięcia z podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania, środków finansowych do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej i uwzględnienia ich w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji aktów wykonawczych do ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Minister Ewy Kopacz w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odrzucania przez dyrektorów oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ofert składanych w celu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu braków w treści zaświadczenia o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Projekt

CKPPiP wdraża projekt "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Stanowisko

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Opinia

Szanowni Państwo,

 

W związku z nadal zgłaszanymi do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wątpliwościami, dotyczącymi treści art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, zm.; zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641), w załączeniu przesyłam opinię Pana Andrzeja Bilińskiego – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej kwestii.

 

Z wyrazami szacunku

 

                                                                         Wiceprezes NRPiP

                                                                         (-)Elżbieta Garwacka-Czachor

 

Pobierz w formacie PDF

Pismo

Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sygnowane przez Pana Jarosława Dudę – Podsekretarza Stanu, stanowiące odpowiedź na pismo NRPiP, przesłane w dniu 5 sierpnia 2009 roku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie zawierania umów z pielęgniarkami, które złożyły w I półroczu 2009 roku wnioski o zawarcie umów na realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – zadaniowa forma finansowania, a z którymi to podmiotami Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wstrzymały postępowanie i nie podpisały ww. umów.

Pismo z dnia 8 września 2009 r.

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 6 sierpnia 2009r., przesłane do Andrzeja Wojtyły – Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją aktów prawnych w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przez pielęgniarkę, która nie ma ukończonego kursu specjalistycznego

Pismo wraz z odpowiedzią

Pisma

Pisma w sprawie kwestii świadczeń pielęgniarskich

Pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Pobierz odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej