BIP NFZ

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 25 marca 2010r.
W dniu 25.03.2010r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:ze strony Ministerstwa Zdrowia- Marek Haber               – Podsekretarz Stanu,- Jakub Bydłoń               - Dyrektor Departamentu Dialogu,- Beata Cholewka      ...więcej

Stanowisko

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie czasu pracy przeznaczonego na raport pielęgniarski
  ...więcej

Pisma

Pisma w sprawie zbadania sytuacji czy dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej, w zakresie realizacji ustawowego obowiązku zgłaszania i prowadzenia wykazu pracowników wykonujących prace umieszczone w wykazie stanowisk prac o szczególnym charakterze, dokonują zgłoszeń i ewidencjonują pielęgniarki i położne.
  ...więcej

Pismo

Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w raz z tabelą danych uzyskanych od oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących m.in. liczby świadczeniodawców w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby osobodni w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby etatów przeliczeniowych dla pielęgniarki długoterminowej domowej, jak również szacunkowej liczby pacjentów przewidzianych do objęcia opieką.
  ...więcej

Informacja

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 marca 2010 roku zorganizowała konferencję prasową w sprawie dramatycznej sytuacji pacjentów przewlekle chorych pozbawionych opieki pielęgniarskiej.
  ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP do Jolanty Fedak - Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.
  ...więcej

Informacja

Informacja z debaty pt. „Dwa lata po Białym Szczycie”
 19 marca 2010 r. w Rezydencji Belweder w Warszawie z inicjatywy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odbyła się  debata pt. „Dwa lata po Białym Szczycie”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji, któr  ...więcej

Informacja

Informacja dotycząca spotkania z przedstawicielami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli
W dniu 2 marca br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. W spotkaniu uczestniczyli: ·         Aleksander Szczygło, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego·         Elżbieta Buczk  ...więcej

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 25.02.2010
W dniu 25.02.2010 r. odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia Departamencie Matki i Dziecka poświęcone przygotowaniom poprawy uregulowań prawnych zmierzających do zapewnienia właściwej opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkac  ...więcej

Pismo

Pismo Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP w sprawie proponowanych przez resort zdrowia i NFZ warunków kontraktów na pielęgniarkę długoterminową świadczoną w domach pomocy społecznej.

  ...więcej

Pismo

Pismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do Pana Senatora Mieczysława Augustyna w sprawie rozwiązania zmiany oceny zapotrzebowania na opiekę długoterminową.

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie uregulowania przepisów dotyczących transportu przez pielęgniarkę materiału biologicznego pobranego w domu pacjenta

  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Pismo
  2. Pismo
  3. Pismo
  4. Pismo