BIP NFZ

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U., Nr 56, poz. 397).  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie zagwarantowania i przesunięcia z podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania, środków finansowych do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej i uwzględnienia ich w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 21 października 2009 roku do Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, w sprawie nowelizacji aktów wykonawczych do ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Minister Ewy Kopacz w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 27 października 2009 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odrzucania przez dyrektorów oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ofert składanych w celu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu braków w treści zaświadczenia o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Projekt

CKPPiP wdraża projekt "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Stanowisko

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Opinia

Szanowni Państwo,

 

W związku z nadal zgłaszanymi do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wątpliwościami, dotyczącymi treści art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, zm.; zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641), w załączeniu przesyłam opinię Pana Andrzeja Bilińskiego – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej kwestii.

 

Z wyrazami szacunku

 

                                                                         Wiceprezes NRPiP

                                                                         (-)Elżbieta Garwacka-Czachor

 

Pobierz w formacie PDF

Pismo

Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sygnowane przez Pana Jarosława Dudę – Podsekretarza Stanu, stanowiące odpowiedź na pismo NRPiP, przesłane w dniu 5 sierpnia 2009 roku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie zawierania umów z pielęgniarkami, które złożyły w I półroczu 2009 roku wnioski o zawarcie umów na realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – zadaniowa forma finansowania, a z którymi to podmiotami Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wstrzymały postępowanie i nie podpisały ww. umów.

Pismo z dnia 8 września 2009 r.

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 6 sierpnia 2009r., przesłane do Andrzeja Wojtyły – Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją aktów prawnych w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przez pielęgniarkę, która nie ma ukończonego kursu specjalistycznego

Pismo wraz z odpowiedzią

Pisma

Pisma w sprawie kwestii świadczeń pielęgniarskich

Pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Pobierz odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Pismo

Pismo w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Pismo do dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Stanowisko

Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i działań niezbędnych dla poprawy jej jakości

 Pobierz plik w formacie (pdf)