BIP NFZ

Pismo

Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w raz z tabelą danych uzyskanych od oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących m.in. liczby świadczeniodawców w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby osobodni w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby etatów przeliczeniowych dla pielęgniarki długoterminowej domowej, jak również szacunkowej liczby pacjentów przewidzianych do objęcia opieką.
  ...więcej

Informacja

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 marca 2010 roku zorganizowała konferencję prasową w sprawie dramatycznej sytuacji pacjentów przewlekle chorych pozbawionych opieki pielęgniarskiej.
  ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP do Jolanty Fedak - Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.
  ...więcej

Informacja

Informacja z debaty pt. „Dwa lata po Białym Szczycie”
 19 marca 2010 r. w Rezydencji Belweder w Warszawie z inicjatywy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odbyła się  debata pt. „Dwa lata po Białym Szczycie”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji, któr  ...więcej

Informacja

Informacja dotycząca spotkania z przedstawicielami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli
W dniu 2 marca br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. W spotkaniu uczestniczyli: ·         Aleksander Szczygło, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego·         Elżbieta Buczk  ...więcej

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 25.02.2010
W dniu 25.02.2010 r. odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia Departamencie Matki i Dziecka poświęcone przygotowaniom poprawy uregulowań prawnych zmierzających do zapewnienia właściwej opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkac  ...więcej

Pismo

Pismo Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP w sprawie proponowanych przez resort zdrowia i NFZ warunków kontraktów na pielęgniarkę długoterminową świadczoną w domach pomocy społecznej.

  ...więcej

Pismo

Pismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do Pana Senatora Mieczysława Augustyna w sprawie rozwiązania zmiany oceny zapotrzebowania na opiekę długoterminową.

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie uregulowania przepisów dotyczących transportu przez pielęgniarkę materiału biologicznego pobranego w domu pacjenta

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie prośby o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Biura Rzecznia Praw Pacjenta na pismo w sprawie pilnego ogłoszenia ofert w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w związku z likwidacją opieki pielęgniarskiej finansowanej metodą zadaniową w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji w pielęgniarstwie, problemów zawodowo-społecznych pielęgniarek i położnych przekazanym do Ministra Zdrowia oraz innych kwestii dotyczących systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej... więcej

Więcej artykułów…

  1. Pismo
  2. Pismo
  3. Pismo
  4. Komunikat