BIP NFZ

Opinia

Opinia 20% dodatku w SOR

Pielęgniarka Roku 2010

Konkurs "Pielęgniarka Roku 2010"

czytaj więcej...

Word

Pobierz kartę zgłoszeniową

PDF

Pobierz regulamin konkursu

 

Pismo

W sprawie wykonywania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie poz, na pisemne zlecenie lekarza, autohemoterapii.
W związku z pytaniami kierowanymi do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie poz, na pisemne zlecenie lekarza, autohemoterapii, przedstawiamy opinię Pani Elżbiety Wiszniew  ...więcej

Uwagi

Uwagi do projektu ustawy o działalności leczniczej opracowane przez: Naczelną Radę Pielęgniarek i położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  ...więcej

Stanowisko

Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych.
  ...więcej

Notatka

Notatka ze posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 21.09.2010r.
W dniu 21 września 2010 roku o godz. 15.30 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 7 października 2010 roku (nowelizacja ustawy o zoz)
W dniu 7 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, któremu przewodniczył Pan Bolesław Piecha i które poświecone było projektowi zmiany ustawy o zakładach opieki zdr  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 6 października 2010 roku
W dniu 6 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone procedowaniu nad rządowymi projektami ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3355) oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk nr 3356). W spotkan  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca stanowisk podjętych na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Pisma Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych   ...więcej

Pismo

Odpowiedź UOKiK na skargę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje aktualną informację na temat stanu sprawy, wszczętej z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Narodowy Fundusz Zdrowia.   ...więcej

Pismo

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie systemu kształcenia oraz przygotowania do zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego w latach 2006-2009
Pobierz plik   ...więcej