BIP NFZ

Pismo

Pismo NRPiP do Pani Ewy Kopacz - Ministra Zdrowia , w sprawie zmiany wskaźnika mającego zastosowanie przy finansowaniu świadczeń pielegnacyjnych i opiekunczych w ramach opieki długoterminowej domowej oraz odpowiedź Pana Tomasza Pawlęgi - Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia na ww. pismo NRPiP.
 Pobierz plik w formacie (pdf)   ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP do Jacka Paszkiewicza Prezesa NFZ - opinia NRPiP do projektu zmiany zarządzenia-opieka długoterminowa
Pobierz plik w formacie (pdf)  ...więcej

Informacja

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje aktualną informację na temat stanu sprawy, wszczętej z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Warszawa, dn. 9 czerwca 2010 r.Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje aktualną informację na temat stanu sprawy, wszczętej z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Naro  ...więcej

Pismo

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Pismo do NFZOdpowiedź NFZ  ...więcej

Pismo

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2010 "Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: Są liderami opieki długoterminowej"
Pobierz plik w formacie (pdf)  ...więcej

Stanowisko

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie czasu pracy przeznaczonego na raport pielęgniarski
  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2010
W porządku obrad były dwa tematy:Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 2904),Informacja na temat opieki pielęgnacyjnej w Domach Pomo  ...więcej

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 25 marca 2010r.
W dniu 25.03.2010r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:ze strony Ministerstwa Zdrowia- Marek Haber               – Podsekretarz Stanu,- Jakub Bydłoń               - Dyrektor Departamentu Dialogu,- Beata Cholewka      ...więcej

Stanowisko

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie czasu pracy przeznaczonego na raport pielęgniarski
  ...więcej

Pisma

Pisma w sprawie zbadania sytuacji czy dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej, w zakresie realizacji ustawowego obowiązku zgłaszania i prowadzenia wykazu pracowników wykonujących prace umieszczone w wykazie stanowisk prac o szczególnym charakterze, dokonują zgłoszeń i ewidencjonują pielęgniarki i położne.
  ...więcej

Pismo

Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w raz z tabelą danych uzyskanych od oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących m.in. liczby świadczeniodawców w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby osobodni w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby etatów przeliczeniowych dla pielęgniarki długoterminowej domowej, jak również szacunkowej liczby pacjentów przewidzianych do objęcia opieką.
  ...więcej

Informacja

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 marca 2010 roku zorganizowała konferencję prasową w sprawie dramatycznej sytuacji pacjentów przewlekle chorych pozbawionych opieki pielęgniarskiej.
  ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP do Jolanty Fedak - Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.
  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Informacja
  2. Informacja
  3. Notatka
  4. Pismo