BIP NFZ

Pismo

Pismo skierowane do Jacka Paszkiewicz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące podjęcia działań zmierzających do zmiany wskaźnika korygującego wartość osobodnia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania z 0,4 na 0,5
  ...więcej

Stop Zakażeniom Szpitalnym

Stop Zakażeniom Szpitalnym
  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.
  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa zdrowia w sprawie zapytań związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Pismo   ...więcej

Pismo

"Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami" dokument przedstawiony na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, które odbyło się w dniu 4 lipca 2011 roku, w Ministerstwie Zdrowia.
  ...więcej

Studia podyplomowe

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe
  ...więcej

Nabór na specjalizacje

    Studium Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje o naborze na dwie specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek oraz w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

Czytaj więcej: Nabór na specjalizacje

Pismo

„Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w 2010r. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej”,
przekazane 2 czerwca 2011r. przez Panią Halinę Tulwin – Dyrektora Deparatmentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.
Powyższy raport stanowi odpowiedź na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przesłane do GIP w dniu 25 lutego 2011 roku.

 Pobierz w formacie PDF

Debata

Informacja o debacie w dniu 19 maja 2011 r. zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
W dniu 19 maja 2011 r. w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyła się debata, z udziałem stowarzyszeń i organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających pielęgniarki i położne, która dotyczyła problemów polskiego pielęgniarstwa. W trak  ...więcej

Notatka

Notatka ze spotkania w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych z dnia 19.04.2011
W dniu 19.04.2011r. odbyło się kolejne spotkanie związane z zapewnieniem właściwej opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz funkcjonowanie gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach (placówkach opiekuńczo-wychowawczyc  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej Zdrowia w dniu 13.05.2011 r. w/s nowelizowanej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
W dniu 13 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3355) oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk nr 3356), któremu przewodniczy  ...więcej

Korespondencja

Korespondencja z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ujednoliconej na 2011 rok sprawozdawczości świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, w szczególności raportu statystycznego, stanowiącego podstawę rozliczeń i płatności za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
  ...więcej

Notatka

Notatka z dnia 13 kwietnia 2011 r. ze spotkania Zespołu ds. opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
W spotkaniu uczestniczyli  członkowie zespołu  oraz osoby zaproszone. Środowisko pielęgniarek i położnych reprezentowane było przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Panią Barbarę Ostrzycką, Marię Matusiak – przedstawiciel  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Komunikat
  2. Pismo
  3. Stanowisko
  4. Notatka