BIP NFZ

Stanowisko

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO Odpady medyczne – rola pielęgniarek i pielęgniarstwa
  ...więcej

Opracowanie

Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
  ...więcej

Pismo

Odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas debaty zorganizowanej w dniu 19 maja 2011r. przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych z udziałem stowarzyszeń i organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne.
  ...więcej

Pismo

Pismo skierowane do Jacka Paszkiewicz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące podjęcia działań zmierzających do zmiany wskaźnika korygującego wartość osobodnia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania z 0,4 na 0,5
  ...więcej

Stop Zakażeniom Szpitalnym

Stop Zakażeniom Szpitalnym
  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.
  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa zdrowia w sprawie zapytań związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Pismo   ...więcej

Pismo

"Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami" dokument przedstawiony na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, które odbyło się w dniu 4 lipca 2011 roku, w Ministerstwie Zdrowia.
  ...więcej

Studia podyplomowe

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe
  ...więcej

Nabór na specjalizacje

    Studium Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje o naborze na dwie specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek oraz w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

Czytaj więcej: Nabór na specjalizacje

Pismo

„Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w 2010r. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej”,
przekazane 2 czerwca 2011r. przez Panią Halinę Tulwin – Dyrektora Deparatmentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.
Powyższy raport stanowi odpowiedź na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przesłane do GIP w dniu 25 lutego 2011 roku.

 Pobierz w formacie PDF

Debata

Informacja o debacie w dniu 19 maja 2011 r. zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
W dniu 19 maja 2011 r. w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyła się debata, z udziałem stowarzyszeń i organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających pielęgniarki i położne, która dotyczyła problemów polskiego pielęgniarstwa. W trak  ...więcej

Notatka

Notatka ze spotkania w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych z dnia 19.04.2011
W dniu 19.04.2011r. odbyło się kolejne spotkanie związane z zapewnieniem właściwej opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz funkcjonowanie gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach (placówkach opiekuńczo-wychowawczyc  ...więcej