BIP NFZ

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych - czytaj więcej...

List otwarty NRPiP i OZZPiP do Premier Rządu

List otwarty NRPiP i OZZPiP do Premier Rządu  - czytaj więcej...

Zarządzenie nr 86/2014/DSOZ

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie nr 86/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - czytaj więcej...

eHealth Bulletin

eHealth Bulletin - co nowego w biuletynie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)? - czytaj więcej...

Informacja nt uznawania okresów zatrudnienia w pracy w zawodzie położnej

Informacja nt uznawania okresów zatrudnienia w pracy w zawodzie położnej w kontekście długości okresu przeszkolenia w razie zamiaru powrotu do wykonywania pracy w charakterze położnej po przerwie trwającej więcej niż 5 lat - czytaj więcej...

Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stosowania minimalnych norm w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami - czytaj więcej...

Stanowisko MZ w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych

Stanowisko MZ w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1136)

czytaj więcej...

Pismo do Bartosza Arłukowicza

Pismo do Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zasad organizacji i finansowania świadczeń w poz od stycznia 2015 r. - czytaj więcej

Pismo do Premier Ewy Kopacz

Pismo do Premier Ewy Kopacz w sprawie spotkania dotyczącego propozycji rozwiązań problemów polskiej ochrony zdrowia - czytaj więcej

Fragmenty stenogramu z 78 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 października 2014 r.

Fragmenty stenogramu z 78 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 października 2014 r. - czytaj więcej

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn?

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn? - czytaj więcej

Czy położna może pracować w pracowni PET?

Czy położna może pracować w pracowni PET? - czytaj więcej

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli i przyszłości wolnych zawodów w europejskim społeczeństwie obywatelskim w 2020 r.

pobierz Opinię

pobierz Pismo Pani Prezes