BIP NFZ

Stanowisko

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w imieniu osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej codziennej egzystencji, w tym mieszkańców domów pomocy społecznej, wyraża stanowczy protest w związku z brakiem działań Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ zmierzających do zawarcia umów na realizacje świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Brak podjęcia natychmiastowych działań pozbawi od ł stycznia 2010 r. tysiące pacjentów w/w pielęgniarskiej opieki.
Oczekujemy zastosowania rozwiązań prawny ehjttóre zagwarantują ciągłość tej opieki.

Notatka ze spotkania w dniu 25 listopada 2009 roku Zespołu ds. pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym

 

W dniu 25 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym. Celem spotkania było ustalenie kierunków działań, zmierzających do przygotowania propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).

W trakcie spotkania dokonano ponownej analizy uwag i propozycji nowelizacji ww. rozporządzenia, przesłanych z ORPiP i dyskutowano nad przyjęciem optymalnej metodologii obliczania norm zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Zdaniem Zespołu optymalnym rozwiązaniem do obliczania norm zatrudnienia będzie kategoryzacja pacjentów lub zastosowanie tzw. systemu belgijskiego, wg. norm opisanych przez dr. hab. Heleną Lenartowicz, ujętych w ramach programu PHARE P/9113/064/96, z zastosowaniem (zdaniem członków Zespołu) logicznego wzoru matematycznego.

Powyższą opinię Zespół przedstawi na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2009 roku.

 

Na posiedzeniu Zespołu ds. pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym Wiceprezes NRPiP Pani Elżbieta Garwacka – Czachor przekazała informację, dotyczącą spotkań w Ministerstwie Zdrowia „Zespołu do spraw opracowania sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej”, powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2009 roku. Prace Zespołu są w toku, dotychczas odbyły się dwa spotkania w dniach 9 września i 4 listopada 2009 roku.

Podczas posiedzeń Zespołu dyskutowano nad przyjęciem kierunków nowelizacji rozporządzenia i znalezieniem konsensusu, który doprowadziłby do opracowania korzystnego „narzędzia” pozwalającego ustalić sposób obliczania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. Podkreślano, iż działania w tym zakresie nie mogą wykraczać poza delegację ustawową, zawartą w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm). Po dyskusji członkowie Zespołu uważają, że głównym kryterium przy obliczaniu norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej powinna być kategoryzacja pacjentów. Powyższa opinia Zespołu nie ma charakteru (znamion) ustaleń.

Dalsze kierunki prac Zespołu ds. pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym NRPiP w zakresie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej zostaną ustalone i zaprezentowane po posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Wiceprezes

(-) Elżbieta Garwacka-Czachor