BIP NFZ

Notatka z posiedzenia w dniu 19 maja 2009 roku Senackiej Komisji Zdrowia

Uprzejmie informuje, iż w dniu 19 maja 2009 roku odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia. Przedmiotem posiedzenia komisji było: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy
o cenach.

Przedmiotem obrad był druk nr 608). Wskazany druk będący aktualnie przedmiotem prac w Senackiej Komisji Zdrowia dotyczy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, która będzie miała istotne znaczenie dla ustalenia zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

W posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP, która zwróciła uwagę, iż w art. 1 pkt 7 ppkt b ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków należy wykreślić wyrażenie „19 roku życia” i wpisać „do ich ukończenia”.

Pokreślono również po raz kolejny konieczność wpisania w art. 31s ust. 3 powyższej ustawy udziału przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w składzie Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Ponownie zwrócono uwagę na konieczność zmiany definicji pojęć „podstawowa opieka zdrowotna” i „opieka długoterminowa” oraz przedstawiono poniższe propozycje nowelizacji.

 

Propozycje nowelizacji definicji „podstawowej opieki zdrowotnej” oraz „opieki długoterminowej” w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a) art. 5 pkt 27) „podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrii oraz pielęgniarstwa, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz w miejscu zamieszkania ubezpieczonego;”

 

b) art. 5 pkt... opieka długoterminowa - to długookresowa i profesjonalna pielęgnacja, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia, realizowana stacjonarnie lub w miejscu zamieszkania ubezpieczonego”.

 

Z poważaniem

 

 

(-)Elżbieta Buczkowska

                                                                                                   Prezes NRPiP