BIP NFZ

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku

W dniu 18 maja 2009 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące określania zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarskich w POZ od 1.07.2009r. i w latach następnych.

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Ministerstwa Zdrowia

Marek Haber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

- ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia

Krzysztof Klichowicz – Departament Świadczeń Zdrowotnych NFZ

Hanna Klimczak – Departament Świadczeń Zdrowotnych NFZ

- ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Zuzanna Grabusińska -

- ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP,

Emilia Kin – Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP,

Maria Matusiak – członek komisji,

Tadeusz Wadas – członek komisji.

- ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Krystyna Ciemniak

Ewa Obuchowska

oraz Ewa Obrzut – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców.

Na wniosek – Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia – Krzysztof Klichowicz przedstawił zasady kontraktowania świadczeń pielęgniarskich w POZ:

1. Od 1.07.2009r. zostanie pozostawiony dotychczasowy sposób finansowania, czyli obowiązujący w I półroczu 2009r. Będą rozważane drobne zmiany, które zostaną skonsultowane z przedstawicielami NRPiP.

2. Od 1.01.2010r. świadczenia pielęgniarskie w POZ będą finansowane metodą kapitacyjną  z uwzględnieniem współczynników korygujących +odrębnie wycenione dodatkowe (procedury) świadczenia, wynikające z katalogu świadczeń pielęgniarskich.

3. Pielęgniarska opieka domowa w POZ finansowana metodą zadaniową zostanie połączona z opieką długoterminową.

W I połowie lipca zostaną przedstawione dwa projekty Zarządzeń Prezesa NFZ  do opiniowania.

Przedstawiciele NRPiP, OZZPiP, Związków Pracodawców wnioskowali, aby w Zarządzeniu dotyczącym opieki długoterminowej utrzymać zasady finansowania analogicznie jak  w metodzie zadaniowej i nie limitować świadczeń. Przedstawicielka MPiPS i strona samorządowa wnioskowali, aby do oceny pacjenta do objęcia opieka pielęgniarką uwzględnić również inne skale, a nie tylko skalę Barthel.

Przedstawiciele NFZ zaznaczyli, że nie będzie możliwości zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich dla wszystkich pacjentów.

Na tym spotkanie zakończono spotkanie.

Szczegółową notatkę ze spotkania przygotowuje Pani Jolanta Skolimowska na prośbę Marka Habera.

 

 

                                                                                                             Notatkę sporządziła

                                                                                                             Emilia Kin