BIP NFZ

Notatka

W posiedzeniu komisji uczestniczyli :

- Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz pracownicy ministerstwa

- Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

- przedstawiciele Departamentów Ministerstwa Zdrowia: Zdrowia Publicznego, Prawnego

- Krzysztof Klichowicz - Kierownik Sekcji POZ i STO Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Mieczysław Augustyn Senator RP – przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz senatorowie członkowie ww. komisji

- Elżbieta Szwałkiewicz - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

- Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

- Marian Nadziejko – Przewodniczący Komisji ds. opieki długoterminowej NRPiP

 

- Przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej

- Przedstawiciele związków zawodowych pielęgniarek i położnych oraz związku zawodowego „Solidarność „

- Starosta Powiatu Pilskiego.

 

Pan Mieczysław Augustyn Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny otworzył posiedzenie komisji, przedstawiając osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz poinformował zebranych o tematyce zagadnień, które zostaną poruszone w trakcie posiedzenia komisji.

 

Pan Jarosław Duda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawił koncepcje rozwiązania problemu zabezpieczenia mieszkańcom domów pomocy społecznej świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki.

Wg Ministra:

1) to dyrektorzy domów pomocy społecznej mogliby zawierać umowy o udzielanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju świadczenia pielęgniarskie w DPS,

2) druga koncepcja wg resortu dotyczy prowadzenia przez pielęgniarki działalności gospodarczej, dającej możliwość podpisania umowy z NFZ na realizację świadczeń pielęgniarki poz, w rodzaju (zabezpieczenia) świadczeń pielęgniarskich w DPS, które finansowane byłyby wg metody zdaniowej, na podstawie katalogu czynności pielęgniarki poz,

3) kolejną propozycją Ministerstwa Pracy jest utworzenie zakładów opiekuńczo leczniczych dla mieszkańców domów pomocy społecznej z części pomieszczeń dps i zakontraktowanie świadczenia tym zakresie. Propozycja złożona i z uwagi na wymogi formalne dotyczące zakładów opieki zdrowotnej raczej nie do zrealizowania.

 

Zarówno pierwsza koncepcja, jak i ostatnia propozycja jest niemożliwa w tej chwili do realizacji, pozostaje więc druga, pozwalająca na samodzielne świadczenie usług pielęgniarskich w DPS przez pielęgniarki. Ta wersja została zaakceptowana pozytywnie przez przedstawicieli zarówno Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak również Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Został nagrany film instruktażowy i przesłany do wszystkich dps jako model rozwiązań w tym zakresie.

Również Starosta Pilski, na którym terenie powstał ten film pozytywnie ocenił taki sposób rozwiązania powyższego problemu.

Pozostał problem zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych pacjentom domów pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym, w chwili obecnej stwierdzono brak produktu medycznego do „zakontraktowania świadczeń zdrowotnych” w tym zakresie.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak również Ministerstwo Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia zadeklarowali pomoc w zakresie rozwiązania problemu zabezpieczenia usług pielęgniarskich w rodzaju

 

                                                                     Notatkę sporządził

                                                                       Marian Nadziejko