BIP NFZ

Notatka

W dniu 17 lutego br. w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji                         ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ w ramach kontynuacji rozmów w sprawie ustalenia zasad kontraktowania świadczeń w POZ od lipca 2009r.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia:

Krzysztof Klichowicz – Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DOZ NFZ,

Hanna Klimczak – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ.

 

- ze strony Departamentu Pielęgniarek i Położnych

   Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

   Jolanta Jabłońska – Główny Specjalista.

 

- ze strony NRPiP

   Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP,

   Emilia Kin – Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych,

   Maria Matusiak – członek Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych,

   Bożena Gościewska – członek Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych,

   Justyna Laska – Przewodnicząca Komisji ds. położnych,

   oraz

pielęgniarki – świadczeniodawcy w POZ reprezentujący kapitacyjną i zadaniową metodę finansowania świadczeń.

 

Na wstępie przedstawiciele NFZ usprawiedliwili nieobecność Zastępcy Prezesa                          ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia - Jacka Grabowskiego.

 

W trakcie spotkania omówiono zmiany w warunkach zawierania i realizacji umów w POZ wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2009/DOZ Prezesa NFZ dnia 11 lutego 2009r.

 

Ponownie zwrócono się z prośbą do przedstawicieli NFZ o udzielenie pisemnej odpowiedzi na postulaty Komisji z dnia 20.01.2009r. Przedstawiciele NFZ zadeklarowali przygotowanie odpowiedzi do 20.02.2009r.

 

Strona samorządowa przedstawiła model opieki pielęgniarskiej w POZ wskazując na konieczność funkcjonowania 3 pielęgniarek o odrębnym zakresie zadań.      

Model ten pozwoliłby na zapewnienie dobrej jakości i dostępności do świadczeń pielęgniarskich.

 

Wskazano na dwa sposoby finansowania świadczeń:

  1. kapitacyjny + progi wiekowe + wyodrębnione procedury (3 lub 4),
  2. zadaniowy wg katalogu świadczeń, przy czym 100% z liczby 5.500 pkt – stanowiłaby realizacja pielęgniarskiej opieki domowej.

 

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia opowiedzieli się za systemem mieszanym proponowanym wcześniej w projekcie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 105/08 na 2009r. –                   to spotkało się kolejny raz z dezaprobatą strony samorządowej i zapytaniem, czy dalsze rozmowy mają sens.

 

W odniesieniu do gabinetu (pomieszczenia) pielęgniarki / położnej POZ – strona samorządowa po raz kolejny wskazała, że nie jest to gabinet zabiegowy i nie powinien pełnić tej roli. Wskazywałyśmy także, że proponowane przez NFZ rozwiązanie tj. praca pielęgniarki przede wszystkim w miejscu udzielania świadczeń (czytaj gabinet), a w drugiej kolejności w miejscu pobytu pacjenta – w medycznie uzasadnionych przypadkach powoduje, że pielęgniarki będą wykonywały tylko czynności zawodowe na zlecenie lekarza, co znacznie ograniczy wykonywanie innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta. Ponadto takie rozwiązanie powoduje, że pielęgniarka nie wywiąże się z zadań, jakie powinna wykonywać na rzecz pacjenta w miejscu jego zamieszkania. Będzie to skutkowało niedostateczną opieką nad pacjentem, za co w konsekwencji będzie obciążać się pielęgniarkę, a pacjent i jego rodzina zostaną pozbawieni opieki pielęgniarskiej.

 

W związku z wielokrotnym wskazywaniem przez MZ i NFZ, że nie ma pielęgniarek / położnych rodzinnych tylko pielęgniarki / położne POZ, zadano pytanie, czy MZ odwoła konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego w tej dziedzinie lub zmieni ich nazewnictwo.

 

Kilkugodzinne dyskusje nie doprowadziły do wypracowania wspólnych uzgodnień.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano w marcu 2009r.

 

 

 

                                                                                                Notatkę sporządziła

                                                                                                       Emilia Kin

                                                                                                 Przewodnicząca Komisji