BIP NFZ

Informacja ze spotkania

W spotkaniu wzięli udział:

        ze strony Ministerstwa Zdrowia: Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, Marek Twardowski, podsekretarz stanu, Marek Haber, podsekretarz stanu i Jakub Szulc, sekretarz stanu, Jolanta Skolimowska, z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych;

        ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Elżbieta Buczkowska, Prezes NRPiP, Maria Kaleta, Wiceprezes NRPiP, Hanna Gutowska, Skarbnik NRPiP i Tomasz Niewiadomski, Sekretarz NRPiP;

        ze strony Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych: Przewodniczące ponad 30 Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych.

Podczas spotkania Pani Ewa Kopacz, Minister Zdrowia mówiła między innymi o potrzebie wypracowania sposobów rozwiązywania  problemów dotyczących braków wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej w placówkach ochrony zdrowia oraz o proponowanych rozwiązaniach prawnych zapisanych w projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Pani Elżbieta Buczkowska, Prezes NRPiP wskazała na obecnie funkcjonujący  system kształcenia pielęgniarek i położnych wynikający ze stosowania wytycznych UE w tym zakresie i na brak zgody  środowiska pielęgniarek i położnych na powrót do kształcenia funkcjonującego w starym systemie, m. in. w szkołach typu liceum medyczne. Dodatkowo Pani Prezes NRPiP wskazała na potrzebę kształcenia pracowników, tj. opiekunowie medyczni, którzy absolutnie nie mogą przejmować zadań wykonywanych obecnie przez pielęgniarki, ale mają służyć pielęgniarkom pomocą w działaniach opiekuńczych.

Przedstawiciele poszczególnych Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych zgłosili między innymi następujące kwestie nurtujące obecnie środowisko pielęgniarek i położnych:

-         Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  5 listopada  2008 r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna i wynikające z niego konsekwencje dla pielęgniarek i położnych, tj. m. in.: posiadanie gabinetów, realizacja zleceń ambulatoryjnych, pobieranie materiału do badań w domu pacjenta, zróżnicowanie przedziałów wiekowych dla podopiecznych lekarza poz i pielęgniarki poz,

-         sytuacja pielęgniarek w domach pomocy społecznej (niskie zarobki, redukcja liczby etatów, zamiana etatów pielęgniarskich na etaty opiekunek),

-         odchodzenie od idei pielęgniarstwa rodzinnego,

-         wprowadzenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego programów profilaktycznych realizowanych przez pielęgniarki i położne,

-         trudna sytuacja finansowa pielęgniarek związana z brakiem podwyżek wynagrodzeń oraz zabezpieczenie podwyżek płac,

-         utrzymanie kadry kierowniczej w pielęgniarstwie,

-         wdrożenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz narzędzi do kontrolowania ich przestrzegania,

-         zachęcenie do podejmowania zawodu i pozostawania w zawodzie pielęgniarskim,

-         zapewnienie na stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych wyposażenia sprzętowego ułatwiającego pielęgnację,

-         zamiana umów o pracę na umowy cywilno-prawne zawierane z praktykami pielęgniarskimi/położniczymi,

-         realizacja zobowiązania w zakresie powołania Naczelnej Pielęgniarki Kraju,

-         funkcjonowanie systemu JGP i jego wpływ na wynagrodzenia personelu, w tym pielęgniarek i położnych.

Aktualna sytuacja w pielęgniarstwie podstawowej opieki zdrowotnej zmusza do podjęcia natychmiastowych działań. W związku z powyższym Pani Minister Zdrowia zarządziła zorganizowanie spotkania w dniu 24 listopada b.r. z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz reprezentantów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych przy udziale przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego, w zakresie dokonania analizy Zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  5 listopada  2008 r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w celu wypracowania  możliwych rozwiązań satysfakcjonujących środowisko pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz przede wszystkim zwiększających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarki i położne w miejscu zamieszkania i gwarantujących pacjentom ciągłość opieki pielęgniarskiej.

 

 

Sekretarz NRPiP

(-) Tomasz Niewiadomski