BIP NFZ

Pismo

NRPiP/XV/131/08

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r.

 

 

Pani

Jolanta Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Szanowna Pani Minister,

 

Wobec niepokojących informacji przesyłanych do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dotyczących podjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań zmierzających do zmiany formy prawnej zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej, zwracam się z prośbą o pilne spotkanie.

Oburzenie środowiska zawodowego wzbudził fakt skierowania przez Panią Minister pisma  do Starostów i Prezydentów Miast w sprawie nieprawidłowości w zakresie zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Zawarte w piśmie stwierdzenie, iż „...na gruncie regulacji prawnych dom pomocy społecznej nie jest miejscem pracy personelu medycznego...” według naszej opinii jest tezą bezpodstawną, nie mniej jednak w obliczu konsekwencji z niej wynikających, jak najbardziej niekorzystną dla wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Dlatego też proszę jak na wstępie.

Pragnę zwrócić uwagę, iż wątpliwym jest również to, że kierując pismo do Starostów o podjęcie stosownych działań mających także na celu odmedycznienie domów pomocy społecznej, równocześnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonało nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.), między innymi polegającymi na wpisaniu w załączniku do rozporządzenia obok stanowiskapielęgniarki, stanowiskopołożnej, mających uprawnienia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Należy pamiętać, że od 1999 r. domy pomocy społecznej stały się jednostkami organizacyjnymi samorządów powiatowych prowadzonymi w ramach zadań własnych. W konsekwencji tych przeobrażeń prawnych kadra zatrudniona w tych jednostkach jest w całości kadrą samorządu terytorialnego, zatrudnianą i wynagradzaną przez tenże samorząd.

Ponadto należy dodać, iż aktualnie trwają prace legislacyjne Sejmowej i Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Rodzinny. W dokumentach komisji, m.in. Dezyderat nr 1 Komisji Polityki Społecznej skierowany do Prezesa Rady Ministrów, w szczególności zwraca się uwagę na:

„- ograniczoną dostępność usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,

- nieuregulowany status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, prowadzący do utraty uprawnień zawodowych. Taka sytuacja powoduje konieczność pokrywania z budżetu domów pomocy społecznej kosztów zatrudnienia personelu medycznego i realizacji usług pielęgniarskich, co odbywa się z uszczerbkiem dla możliwości zaspokojenia innych potrzeb mieszkańców tych placówek oraz odpowiedniego wynagradzania”.

W związku z powyższym również członkowie Sejmowej i Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny widząc zagrożenie prowadzące do wyeliminowania kadry medycznej z DPS-ów wnioskują do Prezesa Rady Ministrów o:

- skuteczne zapewnienie mieszkańcom domów pomocy społecznej dostępu do usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,

- doprowadzenie do zmiany regulacji prawnych, dotyczących prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki w taki sposób, aby zatrudnienie w domach pomocy społecznej w okresie dłuższym niż 5 lat nie pozbawiało uprawnień do wykonywania zawodu i aby pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach mogły bez przeszkód wykonywać świadczenia pielęgnacyjne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szanowna Pani Minister, wobec narastającej „fali” ogromnego niepokoju, związanego z faktami o których wspomniałam w niniejszym piśmie, raz jeszcze proszę o rozważenie istotnej i bardzo newralgicznej materii, jaką jest zabezpieczenie potrzeb pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych, a brak których pociągnie za sobą nieodwracalne skutki zdrowotne dla pensjonariuszy DPS-ów i dalsze konsekwencje dla profesjonalnego udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym pielęgniarskich) wykonywanych przez najlepiej wykwalifikowaną i przygotowaną do tego kadrę specjalistów.

W celu omówienia tak ważnej dla nas problematyki uprzejmie proszę o wyznaczenie w jak najkrótszym terminie spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Mam nadzieję, że wykaże Pani Minister wolę dialogu i nasze wspólne spotkanie zaowocuje konstruktywnym rozwiązaniami w materii, będącej przedmiotem niepokoju środowiska zawodowego.

W spotkaniu Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentować będzie: Elżbieta Buczkowska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Garwacka-Czachor – Wiceprezes NRPiP, Dorota Urbańska – członek samorządu pielęgniarek i położnych, Dyrektor Domów Pomocy Społecznej w Pile.

Z wyrazami szacunku

Prezes
(-)Elżbieta Buczkowska

 

 Plik w formacie PDF