BIP NFZ

BIP - Okręgowy Rzecznik

BIP

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. 1.    Wojewska Danuta
  2.    Maciąg Irena
  3.    Dżuga Agnieszka
  4.    Szyska Elżbieta


- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 28.
Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

BIP - Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Okręgowa Komisja Rewizyjna  BIP

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. 1.    Bralewska Danuta
  2.    Kamińska Lucyna
  3.    Mroczek Katarzyna
  4.    Osuch Katarzyna  

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 26.
Okręgowa komisja rewizyjna:
 • kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

 Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  BIP

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. 1.    Knap Agata
  2.    Fenkanin Dorota
  3.    Krężlewicz Jadwiga
  4.    Lewandowska Monika
  5.    Bas Mirosława
  6.    Janiszewska Agnieszka
  7.    Książek Bożena
  8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata    

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 27.
Okręgowy sąd:
rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne, składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Art. 38.
Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Art. 39.
  Sąd pielęgniarek i położnych może orzec jedną z następujących kar:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia na okres od 1 do 5 lat,
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
Pielęgniarce i położnej, ukaranej przez Naczelny Sąd w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 4 i 5, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 40.
Sprawy odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych rozpatrują okręgowe sądy i Naczelny Sąd.
Okręgowy sąd orzeka jako I instancja; w sprawach członków okręgowej rady i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd wyznaczony przez Naczelny Sąd. Naczelny Sąd:
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów,
 • orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczników i ich zastępców,
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt
Art. 41.
Pielęgniarka lub położna, wobec której sąd w I instancji orzekł karę wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd z urzędu lub na wniosek rzecznika. Postanowienie sądu o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd bada z urzędu zasadność zawieszenia.
Za okres tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych pielęgniarka i położna zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz do innych świadczeń ze stosunku pracy. Pracodawca może w tym czasie powierzyć pielęgniarce lub położnej, za jej zgodą, wykonywanie innej pracy.

Art. 42.
W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarce i położnej przysługuje roszczenie w stosunku do okręgowej izby o odszkodowanie za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z prowadzonym postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.
Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.
W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.

Art. 43.
Na wniosek pielęgniarki lub położnej orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w jej sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu.

Art. 44.
Pielęgniarka lub położna, zawieszona w prawie wykonywania zawodu lub tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych, nie może wykonywać praktyki zawodowej w żadnej formie. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z listy członków okręgowej izby bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 4 i 5, stosunek pracy pielęgniarki lub położonej wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
W razie uniewinnienia, umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarka lub położna, z którą stosunek pracy wygasł na podstawie ust. 3, powinna być ponownie zatrudniona, jeżeli zgłosi ona gotowość powrotu pracodawcy w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie.

Art. 45.
Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd pielęgniarek i położnych może zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na okoliczności wskazane przez sąd pielęgniarek i położnych. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia strony, a protokół przesłuchania przesyła sądowi pielęgniarek i położnych. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli świadek lub biegły nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim zeznań.

Art. 46.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może ono jednak być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

Art. 47.
Postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego w terminie dwóch miesięcy od daty zgonu obwinionego jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

Art. 48.
Nie można wszcząć postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.
Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Art. 49.
Naczelna Rada prowadzi rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych. Usunięcie z rejestru ukaranych zapisu o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:
 • 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany lub upomnienia,
 • 2 lat od zakończenia kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia,
 • 3 lat od zakończenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli pielęgniarka lub położna nie zostanie w tym czasie ukarana lub nie zostanie wszczęte przeciwko niej postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.
Nie usuwa się z rejestru zapisu o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Art. 50.
Obwiniony może przybrać w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej obrońców.

Art. 51.
Od prawomocnego orzeczenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego mogą wnieść: Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego może być wniesiona w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 52.
Członkowie sądów pielęgniarek i położnych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki zawodowej.

Art. 53.
W skład Naczelnego Sądu orzekającego w II instancji wchodzą również, obok sędziów Naczelnego Sądu, sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez I Prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 54.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Rozdział 7

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 55.
Okręgowy sąd, za zgodą stron wyrażoną na piśmie, może rozpatrywać jako sąd polubowny spory między samymi pielęgniarkami i położnymi, między pielęgniarkami i położnymi a innymi pracownikami lub instytucjami służby zdrowia, a także między pielęgniarkami i położnymi a innymi osobami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. W sprawach, o których mowa w ust. 1, okręgowy sąd stosuje odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

BIP - Delegaci

Delegaci na Zjazd IV kadencji OIPiP w Koszalinie

Nazwisko

Imię

Zawód

Miejsce zamieszkania

Ataman

Renata

Położna

Koszalin

Adamska

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg-Gościno

Augustynowicz

Elżbieta

Pielęgniarka

Sławno

Baranowska

Natalia

Pielęgniarka

Koszalin

Bardel

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin-Sianów

Becmer

Emilia

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Betlej

Urszula

Położna

Koszalin

Białek

Mirosława

Pielęgniarka

Koszalin

Bielenda

Irena

Pielęgniarka

Sławno

Bińkowska

Małgorzata

Położna

Kołobrzeg - Gościno

Bralewska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Burdziej

Anna

Pielęgniarka

Koszalin

Faltynowska

Małgorzata

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Fedryna

Renata

Położna

Koszalin

Figura

Lidia

Pielęgniarka

Koszalin

Gasztold

Lucyna

Pielęgniarka

Świdwin

Głodek

Dorota

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Grochowska

Ewa

Pielęgniarka

Koszalin

Górka

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin

Grzelak

Tadeusz

Pielęgniarz

Białogard

Hryniewicz

Beata

Pielęgniarka

Koszalin

Herbuś

Jolanta

Pielęgniarka

Koszalin

Huszla

Sylwia

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jarocka

Małgorzata

Pielęgniarka

Koszalin

Jaskuła-Ronkowska

Jolanta

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jasińska

Aneta

Pielęgniarka

Sławno

Jastrzębska

Maria

Pielęgniarka

Sławno

Jankowska

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jaroszewicz

Wioletta

Pielęgniarka

Sławno

Jakubiak

Jolanta

Pielęgniarka

Połczyn Zdrój

Jawilak

Dominik

Pielęgniarz

Połczyn Zdrój

Kaper

Danuta

Pielęgniarka

Złocieniec

Kalinowska

Lucyna

Położna

Kołobrzeg

Kiekisz

Jolanta

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Kopeć

Maria

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Kłodowska

Ewa

Pielęgniarka

Koszalin

Kolankowska

Marzena

Pielęgniarka

Koszalin

Kucharska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Korotka

Maria

Pielęgniarka

Koszalin

Kwiecińska

Maria

Pielęgniarka

Białogard

Kaczmarek

Jolanta

Pielęgniarka

Białogard

Karczewska

Krystyna

Pielęgniarka

Białogard

Krymarys

Grażyna

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Klepczarek

Wiesława

Pielęgniarka

Szczecinek

Kuszmar

Grażyna

Pielęgniarka

Szczecinek

Krzyżanowska

Lidia

Pielęgniarka

Szczecinek

Laska

Justyna

Położna

Koszalin

Lipowiec

Jolanta

Pielęgniarka

Białogard

Lejkowska

Barbara

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Ludwisiak

Anna

Pielęgniarka

Borne Sulinowo

Łęga

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin

Łowkiewicz

Anna

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Malek

Jolanta

Pielęgniarka

Koszalin

Morawska

Krystyna

Pielęgniarka

Koszalin

Małyszek

Anna

Pielęgniarka

Koszalin

Mieszkowski

Jacek

Pielęgniarz

Kołobrzeg

Niżnik

Karina

Pielęgniarka

Koszalin

Nowak

Katarzyna

Pielęgniarka

Koszalin

Nagowska

Grażyna

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Puzio

Romana

Pielęgniarka

Koszalin

Pietrzak

Halina

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Piwowarska

Teresa

Położna

Sławno

Pilip

Zdzisława

Pielęgniarka

Połczyn Zdrój

Rajski

Michał

Pielęgniarz

Białogard

Rzymska

Bogusława

Położna

Drawsko Pomorskie

Rekowska

Krystyna

Położna

Sławno

Rauflajsz

Lucyna

Położna

Połczyn Zdrój

Sawicka

Małgorzata

Położna

Koszalin

Stępień

Grażyna

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Sak

Krystyna

Pielęgniarka

Szczecinek

Stępniewska

Leokadia

Pielęgniarka

Szczecinek

Szukaj

Urszula

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Tutur

Iwona

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Wargocka

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Waśków

Małgorzata

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Wileńska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Wiadro

Henryka

Położna

Kołobrzeg

Wiśniewska

Zofia

Położna

Koszalin

Wojciechowska

Ewa

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Wojcieszek

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Wypych

Małgorzata

Pielęgniarka

Koszalin

Zaremba

Monika

Pielęgniarka

Koszalin

Ziółek

Iwona

Pielęgniarka

Koszalin - Bobolice

Żebrowska

Elżbieta

Pielęgniarka

Sławoborze

 

BIP - OKRĘGOWY ZJAZD

 OKRĘGOWY ZJAZD  BIP

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Zobacz Delegatów

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków:
   a) okręgowej rady,
   b) okręgowej komisji rewizyjnej,
   c) okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

BIP - Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OIPiP w KOSZALINIE 

Struktura organizacyjna

BIP

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Małgorzata Szmit

 

Podstawa Prawna: USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r.o samorządzie pielęgniarek i położnych.(Dz. U. z dnia 14 maja 1991 r.)

 

OKRĘGOWY ZJAZD

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada. [więcej...]

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA:
mgr Bożena Wojcikiewicz

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

1.    Ataman Renata

2.    Burdziej Anna

3.    Chojnowska Anna

4.    Herbuś Jolanta

5.    Kruk Izabela

6.    Kuszmar Grażyna

7.    Laska Justyna

8.    Morawska Krystyna

9.    Margas Grażyna

10.    Nowak Katarzyna

11.    Piekarski Zdzisław

12.    Rek Irena

13.    Szczerbińska Krystyna

14.    Zagowałko Jolanta

15.    Żebrowska Elżbieta  [więcej...]

 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skład Prezydium Okręgowej Rady

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium 
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium 
     [więcej...]

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1.    Bralewska Danuta
2.    Kamińska Lucyna
3.    Mroczek Katarzyna
4.    Osuch Katarzyna     [więcej...]

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Knap Agata

2.    Fenkanin Dorota

3.    Krężlewicz Jadwiga

4.    Lewandowska Monika

5.    Bas Mirosława

6.    Janiszewska Agnieszka

7.    Książek Bożena

8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata     [więcej...]

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Wojewska Danuta
2.    Maciąg Irena
3.    Dżuga Agnieszka
4.    Szyska Elżbieta   [więcej...]

 

Uzupełnienie danych w rejestrze

 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie uprzejmie informuję wszystkich członków Okręgowej Izby Pielęgniarek w Koszalinie o konieczności uzupełniania danych w rejestrze pielęgniarek i położnych.

W związku z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych ( zgodnie z art. 11 b pkt. 7 i 20 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r. - Dz.U.2004r. Nr92 poz. 885 ), zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do naszej Izby następujących dokumentów:
 1. kserokopii wszystkich świadectw pracy z przebiegu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej.
 2. NIP ( te osoby, które jeszcze nie dostarczyły ).
Jednocześnie przypominamy, że pielęgniarka, położna zgodnie z art. 11 d ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r.( Dz. U.2004r. Nr 92 poz. 885) obowiązana jest w terminie 14 dni od zaistniałych zmian do zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych izby, której jest członkiem o:
 • przeniesieniu na teren działania innej izby,
 • zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej,
 • zmianie pracodawcy,
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu,
 • ukończeniu kursów kwalifikacyjych, specjalistycznych oraz dokształcających,
 • uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • uzyskaniu dyplomu studiów wyższych bez względu na kierunek,
 • utracie obywatelstwa polskiego.
Przewodnicząca ORPiP
Justyna Laska
Word

Kontakt z Izbą

 • Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
  75-611 Koszalin
  ul. Zwycięstwa 190

  tel. (94) 342-59-93
  tel.: (94) 347 15 78
  fax: (94) 348-90-97

  http://www.oipip-koszalin.org
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  BANK PEKAO
  nr: 32124036531111000041892750


 • Czynne:
 • poniedziałek, wtorek: 
  730 - 1700
  od środy do piątku : 
  730 - 1530


 • Dział Rejestru OIPIP czynny codziennie w godz: 7.30-15.30
  Przyjmuje Barbara Taterka
  tel. (94) 347-15-78

 • Sekretariat OIPIP
  Przyjmuje Bożena Pstrągowska
  tel. (94) 342-59-93

 • Radca prawny OIPiP - udziela porad w zakresie prawa pracy oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej we wtorki od godz. 900 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (94)342-59-93

Dostęp do informacji publicznej

   


 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) [więcej ...]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku o Biuletynie Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) [więcej ...]
 • Informacja publiczna, nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniana na wniosek, na zasadach określonych w w/w ustawie [pobierz wniosek ...]
 • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Grupowa praktyka


Pobierz: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek/ położnych - do wydruku w formacie WORD

INFORMACJA PRAWNA - SPÓŁKA CYWILNA

Z dniem 1 stycznia 199 r ustawa z dnia 10.12. 1998r o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 162, poz. 1115) stworzyła prawną możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne jako grupową praktykę w formie spółki prawa cywilnego.

Spółkę taką mogą założyć pielęgniarki, położne które uzyskały zezwolenie właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Świadczenia zdrowotne w ranach spółki mogą wykonać wyłącznie wspólnicy spółki.

Spółka prawa cywilnego może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki od okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Spółka uzyskuje zezwolenie po przedstawieniu radzie:

 1. Umowy spółki
 2. Danych o spełnieniu przez pielęgniarki, położne warunków ustawowych przewidzianych art. 25 ust 2 lub 3 oraz 25 ust 4 pkt. 2 ustawy z dnia 05.07.1996 r. O zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późniejszymi zmianami) tj. warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na indywidualną praktykę pielęgniarską:
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Wykonywanie zawodu co najmniej 2 lata
 • Pomieszczenie oraz wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny
 • Pozytywną opinię SANEPID.

Zezwolenie podlega wpisowi do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Spółka, która została zarejestrowana w okręgowej radzie pielęgniarek i położnych nie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Udziałem uczestników spółki czyli wspólnikom w spółce w przypadku grupowej praktyki jest świadczenie przez każdego ze wspólników usług pielęgniarki lub położnej.

Ponadto wspólnicy mogą wnieść do spółki prawa majątkowe.

Działania spółki reguluje kodeks cywilny art. 860-875.

Stosunek więzi prawnej może ustać w stosunku do jednego wspólnika, bądź wobec wszystkich. Wspólnik występuje ze spółki przez wypowiedzenie, w każdym czasie z ważnych powodów.

Wystąpienie ze spółki zawartej na czas nie oznaczony następuje przez wypowiedzenie, z zachowanie terminu trzech miesięcy naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Rozwiązanie spółki, zakończenie jej działalności może nastąpić z różnych powodów np. osiągnięcie wyznaczonego celu lub udaremnienie jego wykonania. W wypadkach umowy spółki na czas oznaczony jej rozwiązanie następuje po upływie tego czasu. Z ważnych przyczyn każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

Osoby fizyczne (pielęgniarki i położne) chcąc założyć spółkę cywilną muszą przed sporządzeniem określić nazwę spółki, bądź w trakcie jej sporządzania określić nazwę spółki. Nazwa spółki powinna odpowiadać zakresowi tych świadczeń, jakie będą stanowić cel działania spółki oraz zawierać imiona i nazwiska wspólników:

 1. Nazwa spółki z dopiskiem s. c. Czyli : "spółka cywilna"
 2. Adres oraz telefon siedziby spółki
 3. REGON
 4. Ewentualnie NIP

Po uzyskaniu zezwolenia na grupową praktykę pielęgniarek i położnych i jej zarejestrowaniu w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych umowę spółki należy zgłosić w terminie 14 dni od jej podpisania w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki oraz uiścić opłatę skarbową. Po uzyskaniu wpisu spólka cywilna uzyskuje numer statystyczny REGON we właściwym okręgowym urzędzie statystycznym.

Należy również ustalić obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w odpowiednim Oddziale ZUS-u . Następnie wspólnicy muszą założyć w banku rachunek, do czego wymagane będą następujące dokumenty:

 1. Umowa spółki
 2. Kserokopia zaświadczenia o wpisie w OIPIP w Koszalinie (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia REGON

Udziałowcy spółki powinni ubezpieczyć swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 17.11.1998 r. W sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 143, poz. 921).

Zgodnie z § 13 ust 2 minimalną sumą gwarancyjną na którą ubezpiecza swoją działalność pielęgniarka, położna wynosi 50 tyś zł za jeden wypadek.

Zawierana przez pielęgniarkę, położną umowa ubezpieczeniowa OC powinna być zgodna z tymi przepisami.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

Indywidualna praktyka pielęgniarki, położnej,indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,położnej oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych w świetle nowych przepisów obowiązujących od dnia 21 sierpnia 2004 r.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz.1808) uznała prowadzenie praktyki (indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej, grupowej – w tym na wezwanie) pielęgniarek, położnych za działalność gospodarczą.

Oznacza to, że do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w jednej z w/w form, od dnia 21 sierpnia 2004 r. stosuje się przepisy obok Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej również przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807).


Zmiany dotyczą w szczególności trybu czynności administracyjnych, które muszą być dokonane w celu możliwości wykonywania praktyki pielęgniarki, położnej.


Natomiast warunki, które muszą być spełnione przez pielęgniarki, położne celem wykonywania w/w praktyki w zasadzie nie ulegają zmianie.

Należą do nich:

konieczność posiadania:

- prawa wykonywania zawodu

- pomieszczenia wyposażonego w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana tylko i wyłącznie dana praktyka

- opinii organu sanitarnego o spełnieniu warunków przez w/w pomieszczenie, umożliwiających udzielenie świadczeń zdrowotnych

- dodatkowo specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli pielęgniarka , położna zamierza wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę.


Warunki konieczne do spełnienia, w celu wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej na wezwanie to:

konieczność posiadania:

- prawa wykonywania zawodu

- ewentualnie specjalizacji, jeżeli ma być wykonywana indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, położnej na wezwanie

- sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania – u pacjenta

- adresu praktyki oraz adresu przechowywania dokumentów medycznych

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać swój zawód także w formie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

Warunki jakie muszą spełniać są adekwatne do wyżej podanych w zależności od tego, czy chodzi o praktykę grupową:

- ogólną

- specjalistyczną

- w pomieszczeniu

- na wezwanie

Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może być wykonywana tylko w formie spółki cywilnej bądź partnerskiej.

Należy również pamiętać o tym, że świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane tylko przez pielęgniarki, położne będące wspólnikami jednej z w/w spółek.


Zmienił się natomiast tryb i zakres czynności, które muszą być dokonane w celu uruchomienia własnej działalności.

Podstawowe z nich to:

a/ złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (pielęgniarek, położnej)


b/ złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

Wniosek ten musi zawierać:

- imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres

- numer w ewidencji gospodarczej

- NIP o ile pielęgniarka, położna go posiada

c/ złożenie wraz z wnioskiem z pkt.b/ oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru praktyk indywidualnych lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie:

1. indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych

2. indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania

3. indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych

4. indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania

- określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”

Oświadczenie to musi też zawierać:

imię, nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres zamieszkania i datę złożenia oświadczenia.

Wniosek o wpis do rejestru grupowej praktyki pielęgniarek, położnych do rejestru działalności regulowanej musi zawierać:

a informację o umowie spółki i dacie jej zawarcia

b listę pielęgniarek, położnych grupowej praktyki

c informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu

d informację o specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli ma być wykonywana grupowa specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych

e informację o pomieszczeniu wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana tylko i wyłącznie dana praktyka grupowa oraz informację o opinii organu sanitarnego o spełnieniu warunków przez w/w pomieszczenie, umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Wniosek o wpis grupowej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania musi zawierać:

- dane wymienione powyżej w pkt a-d oraz

- informację o posiadanym sprzęcie medycznym umożliwiającym udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania u pacjenta.

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarskich, położnych musi być złożone oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych określone w Ustawie z dnia

5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej”.

Oświadczenie to musi zawierać też:

Firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz adresy zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników spółki cywilnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych prowadząca rejestr działalności regulowanej jest obowiązana dokonać wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Przedsiębiorcy tj. pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych są obowiązane zgłosić każdą zmianę danych objętych wpisem do rejestru w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Jak z powyższego wynika procedura uruchomienia działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów została znacznie uproszczona.

Wpisu do rejestru działalności regulowanej dokonuje się na zasadzie zaufania, przyjmując, że złożone oświadczenie zawiera prawdę.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia uchybień i naruszeń cała odpowiedzialność spoczywa obecnie po stronie składającego oświadczenie.

Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych prowadząca rejestr działalności regulowanej jest obowiązana i uprawniona do kontroli w/w działalności.

W ramach wykonywanej kontroli jest upoważniona m.in. do wstępu na teren lokalu, gdzie jest wykonywana działalność, żądania okazania dokumentów, żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

W sytuacji stwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym czy rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

Następstwem powyższego jest wykreślenie z urzędu w rejestrze działalności regulowanej.

O ponowny wpis do ewidencji działalności gospodarczej i rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca może się ubiegać dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Jeżeli chodzi o pielęgniarki, położne wykonujące swój zawód w formie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki czy grupowej praktyki pielęgniarek, położnych na podstawie zezwoleń uzyskanych przed dniem 21 sierpnia 2004 r., mają one wszystkie obowiązek dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 6 miesięcy od tej daty tj. najpóźniej do dnia 20 lutego 2005 r.