BIP NFZ

Uchwała nr 13

Uchwała nr 13
IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału


Na podstawie art.31 pkt.11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Składki opłacają członkowie samorządu posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej:

1)wykonujący zawód pielęgniarki lub zawód położnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby,

2)zamierzający wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby,

3)wpisani na listę członków okręgowej izby lecz nie wykonujący zawodu§ 2.


1 Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości :

1)1% wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych wykonujących zawód,

2)1 % wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych pełniących funkcję z wyboru,

3)0,5% emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,

4)0,5% średniego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób prowadzących praktykę indywidualną na własny rachunek, oraz innych osób nie wymienionych w pkt 1 - 3, a spełniających warunki określone w §1.

2. Składka członkowska winna być naliczana z jednego, głównego źródła przychodów.§ 3.


1 Składki członkowskie przekazuje się na konto okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Dopuszcza się opłacanie składek członkowskich w trybie określonym uchwałą właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych „z góry” za okres nie dłuższy niż jeden kwartał.§ 4.


Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1)bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy,

2)przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,

3)które zaprzestały wykonywania zawodu na swój wniosek.§ 5.


1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje 6% sumy uzyskanych składek członkowskich na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do końca bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.§ 6.


1. Za spóźnione płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

2. W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy podlegają one egzekucji zgodnie z art. 59 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.§ 7.


Tracą moc:

1. Uchwała Nr 6 II Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości składek członkowskich,

2. Uchwała Nr 4 III Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości składek członkowskich .§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.
Przewodnicząca Zjazdu
Irena Pawlak

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

Indywidualna praktyka pielęgniarki, położnej,indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,położnej oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych w świetle nowych przepisów obowiązujących od dnia 21 sierpnia 2004 r.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz.1808) uznała prowadzenie praktyki (indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej, grupowej – w tym na wezwanie) pielęgniarek, położnych za działalność gospodarczą.

Oznacza to, że do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w jednej z w/w form, od dnia 21 sierpnia 2004 r. stosuje się przepisy obok Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej również przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807).


Zmiany dotyczą w szczególności trybu czynności administracyjnych, które muszą być dokonane w celu możliwości wykonywania praktyki pielęgniarki, położnej.


Natomiast warunki, które muszą być spełnione przez pielęgniarki, położne celem wykonywania w/w praktyki w zasadzie nie ulegają zmianie.

Należą do nich:

konieczność posiadania:

- prawa wykonywania zawodu

- pomieszczenia wyposażonego w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana tylko i wyłącznie dana praktyka

- opinii organu sanitarnego o spełnieniu warunków przez w/w pomieszczenie, umożliwiających udzielenie świadczeń zdrowotnych

- dodatkowo specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli pielęgniarka , położna zamierza wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę.


Warunki konieczne do spełnienia, w celu wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej na wezwanie to:

konieczność posiadania:

- prawa wykonywania zawodu

- ewentualnie specjalizacji, jeżeli ma być wykonywana indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, położnej na wezwanie

- sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania – u pacjenta

- adresu praktyki oraz adresu przechowywania dokumentów medycznych

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać swój zawód także w formie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

Warunki jakie muszą spełniać są adekwatne do wyżej podanych w zależności od tego, czy chodzi o praktykę grupową:

- ogólną

- specjalistyczną

- w pomieszczeniu

- na wezwanie

Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może być wykonywana tylko w formie spółki cywilnej bądź partnerskiej.

Należy również pamiętać o tym, że świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane tylko przez pielęgniarki, położne będące wspólnikami jednej z w/w spółek.


Zmienił się natomiast tryb i zakres czynności, które muszą być dokonane w celu uruchomienia własnej działalności.

Podstawowe z nich to:

a/ złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (pielęgniarek, położnej)


b/ złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

Wniosek ten musi zawierać:

- imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres

- numer w ewidencji gospodarczej

- NIP o ile pielęgniarka, położna go posiada

c/ złożenie wraz z wnioskiem z pkt.b/ oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru praktyk indywidualnych lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie:

1. indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych

2. indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania

3. indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych

4. indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania

- określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”

Oświadczenie to musi też zawierać:

imię, nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres zamieszkania i datę złożenia oświadczenia.

Wniosek o wpis do rejestru grupowej praktyki pielęgniarek, położnych do rejestru działalności regulowanej musi zawierać:

a informację o umowie spółki i dacie jej zawarcia

b listę pielęgniarek, położnych grupowej praktyki

c informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu

d informację o specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli ma być wykonywana grupowa specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych

e informację o pomieszczeniu wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana tylko i wyłącznie dana praktyka grupowa oraz informację o opinii organu sanitarnego o spełnieniu warunków przez w/w pomieszczenie, umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Wniosek o wpis grupowej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania musi zawierać:

- dane wymienione powyżej w pkt a-d oraz

- informację o posiadanym sprzęcie medycznym umożliwiającym udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania u pacjenta.

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarskich, położnych musi być złożone oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych określone w Ustawie z dnia

5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej”.

Oświadczenie to musi zawierać też:

Firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz adresy zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników spółki cywilnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych prowadząca rejestr działalności regulowanej jest obowiązana dokonać wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Przedsiębiorcy tj. pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych są obowiązane zgłosić każdą zmianę danych objętych wpisem do rejestru w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Jak z powyższego wynika procedura uruchomienia działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów została znacznie uproszczona.

Wpisu do rejestru działalności regulowanej dokonuje się na zasadzie zaufania, przyjmując, że złożone oświadczenie zawiera prawdę.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia uchybień i naruszeń cała odpowiedzialność spoczywa obecnie po stronie składającego oświadczenie.

Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych prowadząca rejestr działalności regulowanej jest obowiązana i uprawniona do kontroli w/w działalności.

W ramach wykonywanej kontroli jest upoważniona m.in. do wstępu na teren lokalu, gdzie jest wykonywana działalność, żądania okazania dokumentów, żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

W sytuacji stwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym czy rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

Następstwem powyższego jest wykreślenie z urzędu w rejestrze działalności regulowanej.

O ponowny wpis do ewidencji działalności gospodarczej i rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca może się ubiegać dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Jeżeli chodzi o pielęgniarki, położne wykonujące swój zawód w formie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki czy grupowej praktyki pielęgniarek, położnych na podstawie zezwoleń uzyskanych przed dniem 21 sierpnia 2004 r., mają one wszystkie obowiązek dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 6 miesięcy od tej daty tj. najpóźniej do dnia 20 lutego 2005 r.

Grupowa praktyka


Pobierz: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek/ położnych - do wydruku w formacie WORD

INFORMACJA PRAWNA - SPÓŁKA CYWILNA

Z dniem 1 stycznia 199 r ustawa z dnia 10.12. 1998r o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 162, poz. 1115) stworzyła prawną możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne jako grupową praktykę w formie spółki prawa cywilnego.

Spółkę taką mogą założyć pielęgniarki, położne które uzyskały zezwolenie właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Świadczenia zdrowotne w ranach spółki mogą wykonać wyłącznie wspólnicy spółki.

Spółka prawa cywilnego może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki od okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Spółka uzyskuje zezwolenie po przedstawieniu radzie:

 1. Umowy spółki
 2. Danych o spełnieniu przez pielęgniarki, położne warunków ustawowych przewidzianych art. 25 ust 2 lub 3 oraz 25 ust 4 pkt. 2 ustawy z dnia 05.07.1996 r. O zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późniejszymi zmianami) tj. warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na indywidualną praktykę pielęgniarską:
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Wykonywanie zawodu co najmniej 2 lata
 • Pomieszczenie oraz wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny
 • Pozytywną opinię SANEPID.

Zezwolenie podlega wpisowi do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Spółka, która została zarejestrowana w okręgowej radzie pielęgniarek i położnych nie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Udziałem uczestników spółki czyli wspólnikom w spółce w przypadku grupowej praktyki jest świadczenie przez każdego ze wspólników usług pielęgniarki lub położnej.

Ponadto wspólnicy mogą wnieść do spółki prawa majątkowe.

Działania spółki reguluje kodeks cywilny art. 860-875.

Stosunek więzi prawnej może ustać w stosunku do jednego wspólnika, bądź wobec wszystkich. Wspólnik występuje ze spółki przez wypowiedzenie, w każdym czasie z ważnych powodów.

Wystąpienie ze spółki zawartej na czas nie oznaczony następuje przez wypowiedzenie, z zachowanie terminu trzech miesięcy naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Rozwiązanie spółki, zakończenie jej działalności może nastąpić z różnych powodów np. osiągnięcie wyznaczonego celu lub udaremnienie jego wykonania. W wypadkach umowy spółki na czas oznaczony jej rozwiązanie następuje po upływie tego czasu. Z ważnych przyczyn każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

Osoby fizyczne (pielęgniarki i położne) chcąc założyć spółkę cywilną muszą przed sporządzeniem określić nazwę spółki, bądź w trakcie jej sporządzania określić nazwę spółki. Nazwa spółki powinna odpowiadać zakresowi tych świadczeń, jakie będą stanowić cel działania spółki oraz zawierać imiona i nazwiska wspólników:

 1. Nazwa spółki z dopiskiem s. c. Czyli : "spółka cywilna"
 2. Adres oraz telefon siedziby spółki
 3. REGON
 4. Ewentualnie NIP

Po uzyskaniu zezwolenia na grupową praktykę pielęgniarek i położnych i jej zarejestrowaniu w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych umowę spółki należy zgłosić w terminie 14 dni od jej podpisania w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki oraz uiścić opłatę skarbową. Po uzyskaniu wpisu spólka cywilna uzyskuje numer statystyczny REGON we właściwym okręgowym urzędzie statystycznym.

Należy również ustalić obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w odpowiednim Oddziale ZUS-u . Następnie wspólnicy muszą założyć w banku rachunek, do czego wymagane będą następujące dokumenty:

 1. Umowa spółki
 2. Kserokopia zaświadczenia o wpisie w OIPIP w Koszalinie (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia REGON

Udziałowcy spółki powinni ubezpieczyć swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 17.11.1998 r. W sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 143, poz. 921).

Zgodnie z § 13 ust 2 minimalną sumą gwarancyjną na którą ubezpiecza swoją działalność pielęgniarka, położna wynosi 50 tyś zł za jeden wypadek.

Zawierana przez pielęgniarkę, położną umowa ubezpieczeniowa OC powinna być zgodna z tymi przepisami.

Dostęp do informacji publicznej

   


 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) [więcej ...]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku o Biuletynie Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) [więcej ...]
 • Informacja publiczna, nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniana na wniosek, na zasadach określonych w w/w ustawie [pobierz wniosek ...]
 • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Kontakt z Izbą

 • Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
  75-611 Koszalin
  ul. Zwycięstwa 190

  tel. (94) 342-59-93
  tel.: (94) 347 15 78
  fax: (94) 348-90-97

  http://www.oipip-koszalin.org
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  BANK PEKAO
  nr: 32124036531111000041892750


 • Czynne:
 • poniedziałek, wtorek: 
  730 - 1700
  od środy do piątku : 
  730 - 1530


 • Dział Rejestru OIPIP czynny codziennie w godz: 7.30-15.30
  Przyjmuje Barbara Taterka
  tel. (94) 347-15-78

 • Sekretariat OIPIP
  Przyjmuje Bożena Pstrągowska
  tel. (94) 342-59-93

 • Radca prawny OIPiP - udziela porad w zakresie prawa pracy oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej we wtorki od godz. 900 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (94)342-59-93

BIP - Cele i Zadania

 CELE I ZADANIABIP
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą ponad ??-tysięczną rzeszę pielęgniarek i położnych, wpisanych na listę jej członków.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie obejmuje swoim obszarem działania
miasta:
powiaty:

Samorząd pielęgniarek i położnych, utworzony na podstawie: ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) został powołany dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodów pielęgniarki i położnej.
  Do zadań samorządu należy, w szczególności:
 • sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,
 • ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • opiniowanie programu kształcenia zawodowego,
 • współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,
 • obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych,
 • reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo- rozwojowymi w kraju i za granicą,
 • współpraca z samorządem lekarskim oraz z samorządami innych zawodów medycznych w kraju i za granicą,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych i ich rodzin,
 • zarządzanie majątkiem własnym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.
Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
 • twierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu położnej oraz prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych,
 • negocjowanie warunków pracy i płac,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowej pielęgniarek i położnych,
 • przewodniczenie komisjom konkursowym na stanowiska pielęgniarek naczelnych, przełożonych i pielęgniarek oddziałowych oraz uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
 • orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz sprawowanie sądownictwa polubownego
Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie.

BIP - Obszar działania

Obszar działania OIPiP Koszalin
BIP
 
 POWIATY:
 • Białogardzki,
 • Drawski,
 • Kołobrzeski,
 • Koszaliński,
 • Sławieński,
 • Szczecinecki,
 • Świdwiński
 

Rejestr pielęgniarek i położnych

 

Rejestr pielęgniarek i położnych

Rejestr  pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
Rejestry są prowadzone w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte.

Wpisu danych do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego wniosku osoby zainteresowanej poprzez złożenie  dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) lub położną (położnego) w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Koszalinie. 

Wpis do rejestru

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek
i położnych……..(art. 41 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011
Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek
i położnych w Koszalinie -
pobierz

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.(art. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.
Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)

Wykreślenie z rejestru

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby,
a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami (art. 5 ust. 5 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)
W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu (art. 5 ust. 7 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)


Wniosek o wykreślenie z rejestru - pobierz

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.
( Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038) pielęgniarka i położna wykonujące zawód:

1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony - datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.


Pielęgniarki i położne są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Zgodnie z art. 101 ww. ustawy pielęgniarka i położna wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zawód w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej przekazują ww. dane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 31 marca 2012 r.
 W myśl art. 44 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) pielęgniarka, położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1  ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej (art. 48 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze  - pobierz

 

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez okręgową radę pielęgniarki i położnych oraz osoba, o której mowa w art.24 i art.25 (art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Zawód pielęgniarki i zawód położnej są zawodami samodzielnymi i odrębnymi.
Zawodu pielęgniarki nie może wykonywać osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu położnej, a zawodu położnej osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub odpowiednio zawodu położnej uzyskuje osoba, która:

1.    posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły  pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie  z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;

 1. posiadającej  pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. której  stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
 3. która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art.  28 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  przysługuje również  obywatelowi  państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art. 29 powyższej ustawy.

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek
i położnych w Koszalinie - pobierz wniosek
, pobierz arkusz zgłoszeniowy

Osoby, które odbywają staże podyplomowe na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i osoby, które są obowiązane do odbycia takiego stażu, a nie rozpoczęły go przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pod warunkiem ukończenia stażu do dnia 1 stycznia 2015r.

Po upływie tego terminu, prawo wykonywania zawodu wygasa!!! ( art.  96 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które  nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu , a spełniają inne wymagania  określone w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015r. złożyły stosowny wniosek.
Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
 (według art.  97 ustawy    o zawodach pielęgniarki   
 i położnej Dz. U. z 2011r.Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza,  
na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa
ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Okręgowa rada pielęgniarek
i położnych po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę
o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia. Okręgowa rada pielęgniarek
i położnych stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej okręgowa rada pielęgniarek i położnych zwraca się do odpowiednich władz lub organizacji tego państwa o potwierdzenie autentyczności dyplomów, świadectw
lub innych dokumentów wydanych przez to państwo oraz o poświadczenie, że pielęgniarka lub położna zamierzająca wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do sądu administracyjnego może wnieść także minister właściwy do spraw zdrowia.

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu  wygasa 
w przypadku:

1.    śmierci;

2.    zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;

3.    utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego, polegającego na zakazie wykonywania zawodu;

4.    utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się;

5.    cofnięcie statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach;

6.    utraty pełniej zdolności do czynności prawnych;

7.    upływu czasu , na jaki zostało przyznane. 
( art.  42 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru.

W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby,
a także w przypadku, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodna czas określony, składa na piśmie oświadczenie okręgowej radzie.

Pielęgniarka i położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodu lub została ukarana zawieszeniem prawa wykonywania zawodu jest obowiązana niezwłocznie zwrócić zaświadczenie okręgowej radzie.

Obowiązki i uprawnienia członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych:

Członkowie samorządu są obowiązani:

1)    postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

2)    sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,

3)    przestrzegać uchwał organów izby,

4)    regularnie opłacać składkę członkowską.

5)    aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych

 

Członkowie samorządu mają prawo:

 

1)    wybierać i być wybierani do organów izb,

2)    korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,

3)    korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,

4)    korzystać z innych świadczeń izby i działalności samopomocowej.

 

 

Indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych


Przepisy regulujące indywidualną, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602). Tekst pierwotny: Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 410.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004r. Nr 173. poz. 1808 ) dotycząca m.in. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  wprowadza określenie indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki prowadzonej przez pielęgniarkę/położną jako działalność regulowaną, co oznacza że osoby wykonujące zawód w takiej formie zobligowane są do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki należy:

 • Uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta lub Gminy według adresu zameldowania. Wpisując we wniosku nazwę przedsiębiorcy należy określić ,że jest to indywidualna( specjalistyczna, ) praktyka pielęgniarska ( położnicza)
 • Uzyskać wpis do rejestru indywidualnych praktyk w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na terenie której będzie prowadzona działalność.
 • Nabyć tytułu prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność (umowa najmu, dzierżawy, podnajmu oraz opinie organu sanitarnego dot. pomieszczenia - w przypadku posiadania swojego gabinetu ).
 • Uzyskać numer statystyczny regon. Osoba zainteresowana zgłasza się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru statystycznego regon, czyli numeru pod jakim firma będzie istniała w statystyce państwowej. Bez nadania tego nr nie zarejestrujemy naszej działalności w Urzędzie Skarbowym. W Koszalinie Urząd Statystyczny, który nadaje regon mieści się przy ul. Monte Cassino 4.
 • Zgłosić obowiązek podatkowy do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłaszając działalność w Urzędzie Skarbowym, określamy sposób rozliczania się z fiskusem (ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów) .
 • Dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ubezpieczenia się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. 137 poz. 887)
 • Otworzyć rachunek bankowy dla przedsiębiorcy.

 

Wpis do rejestru ind./spec. praktyk

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki – art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

 

Do wypełnionego wniosku proszę dołączyć następujące załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze środków łączności (dotyczy umów z telefonią komórkową lub stacjonarną)
 • dokumenty potwierdzające prawa pielęgniarki, położnej do korzystania z pomieszczeń
 • opinia organu sanitarnego, dotycząca odbioru gabinetu
 • umowa dotycząca utylizacji odpadów medycznych
 • zaświadczenie o odprowadzaniu składek członkowskich i ostatnim zatrudnieniu w zawodzie
 • dyplom specjalizacji (wyłącznie indywidualna specjalistyczna praktyka )

Jednym z wymaganych załączników do w/w wniosku jest kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w związku z powyższym przed złożeniem wniosku w Izbie należy wpisać się do rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy według adresu zameldowania

Wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych podlega opłacie, której wysokość określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004r. w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz.2381).

Ustala ono następującą opłatę :

1)   wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - 50 zł.

2)   wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych – 50 zł.

3)   wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

 

Grupowa praktyka pielęgniarek i położnych

 

 Grupowa Praktyka Pielęgniarek, Położnych

Przepisy regulujące grupową praktykę pielęgniarek, położnych

-

Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.)

-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. z 2007r. Nr 203, poz.1465)

-

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r.przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) dotycząca nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie z dniem 6 sierpnia 2004r

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać grupową praktykę pielęgniarek, położnych, po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki – art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

Do wypełnionego wniosku proszę dołączyć następujące załączniki:
- umowa spółki

- zaświadczenie o wpisie do KRS w przypadku spółki partnerskiej

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku spółki cywilnej

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z pomieszczeń stanowiących adres   praktyki, przechowywania dokumentacji medycznej i sprzętu

- opinia organu sanitarnego, dotycząca odbioru gabinetu

- kserokopie prawa wykonywania zawodu

- zaświadczenie o odprowadzaniu składek członkowskich i ostatnim zatrudnieniu w zawodzie

Wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych podlega opłacie, której wysokość określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004r. w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz.2381)

Ustala ono następującą opłatę :

1. wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - 50 zł.

2. wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych – 50 zł.

3. wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

 Wykreślenie z rejestru ind./ spec./ gr. praktyk

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreśla wpis z rejestru praktyk w razie :

1)pozbawienia lub zrzeczenia się przez pielęgniarkę, położną prawa wykonywania zawodu,

2)zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

3)wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem,

4)rezygnacji z prowadzenia praktyki,

5)złożenia wniosku przez osobę wpisaną

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wykreślenia z rejestru, o którym mowa
w art. 25a ust.2, w razie niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust.2 lub 3, art. 25a ust.3 oraz art.26 ust.1.(art. 29.1 - 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późniejszymi zmianami)

Wniosek wraz z załącznikami - pobierz

Zmiana danych objętych wpisem do rejestru

Pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek i położnych są obowiązane zgłosić zmianę danych objętych wpisem do rejestru w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. (art. 25b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

Pierwsza strona wniosku - pobierz

Wniosek wraz z załącznikami - pobierz